Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 4
posledná

Veľká noc vo Vlčkovciach 

Veľká noc (Pascha) je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Pre kresťanov je oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov aj Veľká noc sa preniesla mimo cirkvi. celý text

ostatné | 23. 3. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté našej obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor:

Príhovor

Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania,
dovoľte mi aby som sa na začiatku nového roku 2016 prihovoril za seba, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu. Chcem Vám poďakovať za dôveru a podporu pri práci v starom roku. celý text

ostatné | 1. 1. 2016 | Autor:

Kamerový systém v obci

V mesiaci november bola zrealizovaná ďalšia etapa rozšírenia kamerového systému. Obec v rámci projektu „Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov a majetku v obci Vlčkovce - znižovanie kriminality rozšírením kamerového systému v obci Vlčkovce“ predložila žiadosť spoločne s projektom aj v roku 2015.  celý text

ostatné | 18. 12. 2015 | Autor:

Rehabilitačné cvičenie a plávanie

Na základe predloženej žiadosti k výzve Trnavského samosprávneho kraja „Výzvy TTSK č. 4/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu“ bola obec Vlčkovce úspešná a obdržala dotáciu na projekt „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK,“ ktorý sa realizoval v roku  2015. celý text

ostatné | 18. 12. 2015 | Autor:

Výzva

Západoslovenská distribučná a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
celý text

ostatné | 10. 12. 2015 | Autor:

Upozornenie

Upozornenie celý text

ostatné | 10. 12. 2015 | Autor:

Voľby do Národnej rady SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016. celý text

ostatné | 16. 11. 2015 | Autor:

Rekondičný pobyt

   V dňoch 6. - 11. septembra sa 25 našich dôchodcov, z toho 10 zdravotne postihnutých občanov zúčastnilo rekondičného pobytu v Liptovskom Jáne. celý text

ostatné | 21. 9. 2015 | Autor:

Spomienka na Jožka Šuleca

V nedeľu 16. augusta zorganizovala skupina Vlčkovanka po roku od úmrtia muzikanta a dobrého priateľa "Spomienku na Jožka Šuleca", ktorý pre Vlčkovanku pripravoval a komponoval piesne šité na mieru. celý text

ostatné | 19. 8. 2015 | Autor:

Výstava poľovníckych trofejí

Dňa 20. júna 2015 sa členovia Poľovníckeho združenia Vlčkovce – Opoj v priestoroch kultúrneho domu vo Vlčkovciach odprezentovali výstavou svojich trofejí, a to nielen z ostatnej poľovníckej sezóny. Nielen úlovkami ale aj starostlivosťou o zver a revír je potrebné sa zaoberať v rámci výkonu práva poľovníctva. Okrem spomenutých trofejí bola zaujímavá aj zbierka ocenení za svoju prácu so psami člena PZ p. Vlastimila Polakoviča.
celý text

ostatné | 22. 7. 2015 | Autor:

Ochrana dravcov

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu. celý text

ostatné | 12. 5. 2015 | Autor:

Poľovníci čistili revír

      Dňa 26. apríla 2015 sa členovia Poľovníckeho združenia Vlčkovce - Opoj tak ako po minulé roky rozhodli vyčistiť svoj revír od rôzneho odpadu, ktorý pri cestách zabudli a to väčšinou úmyselne obyvatelia širokého okolia. Aj napriek tomu, že obec Vlčkovce zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu a 2 krát ročne vyvezie viac ako 40 veľkokapacitných kontajnerov odpadu, takýto odpad nachádzame od nezodpovedných obyvateľov na rôznych miestach v našom katastri. celý text

ostatné | 30. 4. 2015 | Autor:

„Pri mlyne je čisto“

Asi dvadsať mladých športovcov sa pod vedením poslanca Obecného zastupiteľstva Vlčkovce Mgr. Mareka Kráľoviča dohodlo a v sobotu 18. apríla 2015, aj keď v nie najideálnejšom počasí vyčistili vodnú plochu pri Retzerovom mlyne od buriny, ale aj ďalších vecí, ktoré do vody nepatria. celý text

ostatné | 20. 4. 2015 | Autor:

Zber drevnej hmoty

Obec Vlčkovce na základe dohody so spoločnosťou BPS Vlčkovce, s.r.o. a Farmou Majcichov, a.s.  zabezpečila pre občanov našej obce možnosť uloženia drevnej hmoty v areáli farmy Vlčkovce, ktorá bude zabezpečovať jej likvidáciu. celý text

ostatné | 17. 3. 2015 | Autor:

Kamerový systém v obci

Obec Vlčkovce v rámci zverejnenej výzvy RVPK v roku 2013 požiadala o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. celý text

ostatné | 24. 2. 2015 | Autor:

Detské ihrisko

Naša obec Vlčkovce zrealizovala v roku 2014 osadenie nových prvkov na detské ihrisko Vĺčik, a to detského kolotoča a dvoch kusov pružinových hojdačiek.  celý text

ostatné | 24. 11. 2014 | Autor:

Voľba prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. celý text

ostatné | 30. 1. 2014 | Autor:

Miestne dane v roku 2014

Daň z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľností  musí podať do 31. januára 2014 fyzická alebo právnická osoba, ktorá počas roku 2013 nadobudla nehnuteľnosť (stala sa vlastníkom nehnuteľností): kúpou, dedením, darovaním alebo dražbou bytu, stavby alebo pozemku, alebo ak v roku 2013 prebehlo stavebné konanie vystavením stavebného povolenia, alebo kolaudačného rozhodnutia, čo mení druh pozemku.  celý text

ostatné | 21. 1. 2014 | Autor:

Zber odpadu v roku 2014

Zber, vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Komunálny odpad sa vyváža každý nepárny týždeň vo štvrtok. celý text

ostatné | 21. 1. 2014 | Autor:

Novoročný príhovor

Milí Vlčkovania, vážení spoluobčania!
Prajem Vám všetkým príjemné prvojanuárové predpoludnie. Prihováram sa k Vám v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, a taktiež v mene pracovníkov Obecného úradu Vlčkovce. celý text

ostatné | 1. 1. 2014 | Autor:

Vybudovanie kamerového systému v obci

Obec Vlčkovce pripravila a predložila začiatkom roka 2013 projekt na vybudovanie kamerového systému v obci. celý text

ostatné | 13. 12. 2013 | Autor:

Fraňo Štefunko - 110. výročie narodenia

      Tento rok, konkrétne 4. august je pre Slovákov významným. V tento deň si nepripomíname iba 150. výročie založenia Matice slovenskej, ale aj 110 rokov od narodenia významného slovenského sochára, medailéra, profesora a národného umelca sochára Fraňa Štefunku (1903-1974).  celý text

ostatné | 19. 11. 2013 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutím predsedu NR SR z 3. júla 2013 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určený deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013. celý text

ostatné | 14. 10. 2013 | Autor:

Oznámenie ÚPSVaR Trnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností  oznamuje držiteľom preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nasledovné : celý text

ostatné | 19. 9. 2013 | Autor:

110-te výročie narodenia Fraňa Štefunku

Dňa 4. augusta 2013 ubehlo 110 rokov odvtedy, čo sa vo Vlčkovciach narodil doteraz najvýznamnejší vlčkovský rodák, národný umelec Fraňo Štefunko, sochár, výtvarník a vlastenec, ktorý mal po celý život svoju rodnú dedinu nesmierne rád. celý text

ostatné | 7. 8. 2013 | Autor:

Informácie pre verejnosť

Územie obce Vlčkovce môže byť potenciálne ohrozované z nasledujúcich zdrojov, ohrozenia:
A.   JZ - V2  - SE a.s. EBO J. Bohunice
B.   Vodná stavba Liptovská Mara
C.   Únik chemických nebezpečných látok pri preprave po cesných komunikáciách. celý text

ostatné | 6. 8. 2013 | Autor:

Domáce kompostovanie

Kompostovanie je považované za technológiu, ktorá významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia. Je to jedinečný, jednoduchý a generáciami overený spôsob na využitie biologického odpadu celý text

ostatné | 15. 3. 2013 | Autor:

Rodinný futbal

Dňa 9. júna 2012 v dopoľudnajších hodinách prebehla v rámci osláv Medzinárodného dňa detí akcia "Rodinný futbal". Súťaž zorganizovala spolu so Západoslovenskou energetikou Obec Vlčkovce a TJ Vlčkovce. Zúčastnilo sa jej 32 rodín, z ktorých každá zostavila trojčlenné mužstvo za podmienky, že jeden člen bude žena. celý text

ostatné | 24. 6. 2012 | Autor:

List občanom Vlčkoviec

Milí spoluobčania, Vlčkovania,

v pondelok 11. júna 2012 Vám bol do domácností doručený „Otvorený list občanom obce Vlčkovce“, ktorý Vám rozposlal Erling Eskelund Lerche-Simonsen, farmár-roľník-poľnohospodár, aby Vám poskytol v liste informácie zo svojho pohľadu ohľadom Vlčkovskej super FARMY. celý text

ostatné | 24. 6. 2012 | Autor:
prvá
z 4
posledná