Navigácia

Obsah

Vlčkovskí dobrovoľní hasiči majú nové priestory aj techniku

Typ: ostatné
DHZ Vlčkovce

 

Dňa 6.4. sa v našej obci uskutočnila významná udalosť nielen pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Vlčkovce, ale aj pre všetkých občanov Vlčkoviec. V poobedných hodinách sa za priaznivého počasia uskutočnilo slávnostné odovzdávanie priestorov „Prístavba garáže a skladu k hasičskej zbrojnici Vlčkovce“, odovzdanie špeciálneho vozidla CAS 32 Tatra 815 a odhalenie novopostavenej sochy sv. Floriána.

K uvedenej akcii boli prizvaní i hostia, ktorí zvýraznili významnosť danej udalosti, za MVSR JUDr. Peter Kukučka, za DPO SR Ing. Vendelín Horváth, za KR HaZZ plk. JUDr. Vojtech Valkovič, za TTSK Mgr. Marek Neštický, za NR SR Ing. Augustín Hambálek, za DPO Trnava Ján Blažo, za OR HaZZ pplk. Mgr. Zoltán Takács, za KCZS Gabčíkovo Bc. Ján Culka, vdp. Ľuboš Matúš, starostovia okolitých obcí, členovia DHZ Bučany, Brestovany, Zavar, Šúrovce, Križovany n/D, Abrahám, Voderady, Šintava a KCZS Gabčíkovo a ďalší hostia a občania Vlčkoviec.

1Po nástupe vlajkonosičov a členov DHZ program zahájila spevácka skupina Vlčkovanka piesňou a následne odznelo Hasičské desatoro.

Príhovor starostu:

VP generálny sekretár DPO SR,

VP riaditeľ KR HaZZ,

Vážený pán podpredseda TTSK,

VP poslanec NR SR,

Vážená pani starostka a starostovia, členovia DHZ, DPO a záchranári,

Vážení poslanci OZ a milí spoluobčania

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal v našej obci Vlčkovce.

Stretli sme sa tu pri príležitosti odovzdania priestorov garáže a techniky, ktorá bude slúžiť našim dobrovoľným hasičom, ale aj všetkým občanom Vlčkoviec.

Pár informácií z histórie:

Dobrovoľný hasičský zbor vo Farkašíne bol podľa dostupných materiálov založený takmer pred 100 rokmi, 21. februára 1921. Pri založení mal 20 členov a prvým veliteľom sa stal Alojz Uhrovič. Do Okresnej hasičskej jednoty v Trnave bol prijatý v roku 1925 a bol vybavený príslušnou technikou. V roku 1940 bola vybudovaná požiarna zbrojnica. V roku 2005 DHZ Vlčkovce prerušilo svoju činnosť z dôvodu, že absentovala príslušná technika, ale aj z dôvodu, že neprišlo ku generačnej obmene mladších členov, a stal sa nefunkčný.

V roku 2016 sme spoločne s poslancami OZ Vlčkovce iniciovali možnosť znovu obnovenia činnosti DHZ Vlčkovce a 20.3.2017 na ustanovujúcej schôdzi zahájil činnosť DHZ Vlčkovce s 28 členmi. Od začiatku vzniku sa členovia DHZ Vlčkovce začali aktívne zapájať do aktivít v našej obci a zároveň začali jednotliví členovia s vedením výboru absolvovať príslušné odborné školenia a semináre tak, aby mohli byť zabezpečované jednotlivé úlohy vyplývajúce pre DHZ, a aby boli odborne pripravení. V súčasnosti má DHZ Vlčkovce 36 členov.

Dnes tu stojíme pred novým objektom a novou technikou, ktorú chceme našim hasičom odovzdať, aby bola plnohodnotne využitá, a aby mohla obec Vlčkovce prostredníctvom nich zabezpečovať jednotlivé úlohy v zmysle príslušných zákonov.

Obec Vlčkovce v rokoch 2016-2019 v rámci schválených rozpočtov vyčlenila finančné prostriedky pre DHZ, z ktorých sa zabezpečoval nákup príslušnej výstroje a výzbroje. Na základe podanej žiadosti v roku 2017 v rámci výzvy MV SR sme boli úspešný a bola nám pridelená dotácia na prístavbu garáže a skladu k hasičskej zbrojnici vo výške 30 000,00€. Ďalšie finančné prostriedky boli zabezpečené obcou Vlčkovce a stavba bola koncom roka 2018 realizovaná a vo februári 2019 skolaudovaná.

Súbežne s prístavbou garáže bola realizovaná aj výstavba spevnenej plochy na ktorej sa nachádzame a ktorá bude slúžiť ako prístupová komunikácia ku garážam DHZ, ale aj ako parkovisko pre občanov a návštevníkov našej obci pri športových a kultúrnych akciách poriadaných v našej obci. Výstavba plochy bola finančne zabezpečená z rozpočtu obce.

V roku 2018 Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo vyčlenenie ďalších finančných prostriedkov na zakúpenie špeciálneho vozidla Tatra 815 CAS 32. Po vykonaní verejného obstarávania a vykonanej reparácii vidíme nové vozidlo, ktoré budú využívať naši dobrovoľný hasiči a bude slúžiť všetkým občanom. Sme jednou z mála obcí, ktorá si v novodobej histórii Slovenska zakúpila z vlastných prostriedkov hasičské vozidlo.

Verím, že sa naši hasiči o svoje priestory a techniku budú zodpovedne starať, aby vydržala čo najdlhšie a najlepšej kvalite a aby bola technika maximálne nápomocná pri zachraňovaní života, zdravia a majetku našich spoluobčanov, ale v prípade súčinnosti i okolitých obcí.

Vážení prítomní,

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a všetkých prácach, aby sme dnes mohli odovzdať priestory a techniku našim hasičom. Poďakovanie patrí okrem dodávateľom prác, firmám a osobám, ktoré sponzorsky podporili DHZ, ale najmä našim členom DHZ Vlčkovce, ktorí pod dohľadom predsedu Tomáša Bočka a veliteľa DHZ Ivana Mizeru zabezpečovali veľa prác svojpomocne, taktiež zamestnancom obce, ktorí sa v značnej miere podieľali na pomocných prácach.

Dovoľte mi, aby som sa osobitne poďakoval a požiadal oslovených aby vystúpili:

  • ministerstvu vnútra SR, (v zastúpení Ing. Varačka, JUDr. Kukučka)
  • Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR, (v zastúpení JUDr. Valkovič)
  • Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR v zastúpení Ing. Vendelín Horváth, generálny sekretár,

DHZ Vlčkovce v zastúpení Tomáš Bočko, predseda DHZ a odovzdal im ďakovné listy starostu obce Vlčkovce.

Starosta obce po svojom príhovore odovzdal Ďakovné listy starostu obce Vlčkovce, Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu HaZZ SR, Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR, Dobrovoľnému hasičskému zboru Vlčkovce, za spoluprácu pri akcii „Prístavba garáže a skladu DHZ Vlčkovce“.

2V príhovoroch vystúpili, zhodnotili dobrú činnosť a spoluprácu do budúceho obdobia: riaditeľ KR HaZZ Trnava, generálny sekretár DPO SR, podpredseda TTSK, Tajomník územnej organizácie DPO SR Trnava. Ján Blažo vo svojom príhovore poďakoval za spoluprácu a ocenil 5 členov DHZ Vlčkovce Ďakovnými listami a Predsedovi DHZ, Veliteľovi DHZ a starostovi obce odovzdal vyznamenania „Za príkladnú prácu“ a „Za zásluhy“. Predseda predstavenstva KCZS Gabčíkovo po svojom príhovore odovzdal a priviazal „Stuhu spolupráce“ na zástavu DHZ Vlčkovce. Predseda DHZ Vlčkovce Tomáš Bočko poďakoval všetkým členom, priateľom, sympatizantom a sponzorom za odvedené práce počas výstavby, ako aj prípravné práce na zabezpečenie dnešnej akcie. Odovzdal ocenenie za spoluprácu starostovi obce Vlčkovce.

34Následne prišlo k slávnostnému prestrihnutiu pásky a odovzdaniu kľúčov nielen od garáže, ale aj od špeciálu CAS 32 Tatra 815, ktorú pokrstili Veliteľ DHZ Vlčkovce, generálny sekretár DPO SR, riaditeľ KR HaZZ a predseda DHZ Vlčkovce.

5Priestory objektu DHZ Vlčkovce a vozidla požehnal Vdp. Ľuboš Matúš, rodák z Vlčkoviec, ktorý zaželal všetkým, aby bolo využitie vždy úspešné a s minimálnymi následkami.

6Vlajková čata a členovia DHZ Vlčkovce sa na povel veliteľa presunuli k novopostavenej soche sv. Floriána, ktorá je postavená pri vstupe do areálu DHZ Vlčkovce a sem sa presunuli aj všetci ostatní účastníci.

7Prítomným sa prihovorila MUDr. Marušiaková a predniesla báseň „Hasičská modlidba“. Následne počas piesne Florián, vedenie DHZ odhalili tabuľu na soche sv. Floriána a dievčatá – hasičky položili kyticu kvetov k soche. Novú sochu sv. Floriána požehnal Vdp. Ľuboš Matúš.

Po slávnostnom odchode členov DHZ Vlčkovce, boli všetci prítomní pozvaní na prehliadku priestorov DHZ Vlčkovce a techniky, ktorá bola sprístupnená pre všetkých prítomných.

Záverom by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa okrem prác na výstavbe podieľali na príprave a zabezpečení krásnej akcie, aby sa naši hostia mohli u nás dobre cítiť a odchádzali z Vlčkoviec spokojní. Ďakujeme speváckej skupine Vlčkovanka, ale poďakovanie patrí aj partnerom a partnerkám našich dobrovoľných hasičov za trpezlivosť, že chýbali doma pri výstavbe a prípravných prácach.

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“

dhz


Vytvorené: 9. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2019 09:06
Autor: Správce Webu