Navigácia

Obsah

Čo plánujeme v roku 2018...


Zberný dvor Vlčkovce - realizovať výstavbu Zberného dvora Vlčkovce, na ktorú je pripravená projektová dokumentácia a právoplatné stavebné povolenie. Z dôvodu neúspešnej realizácie verejného obstarávania pri podanej žiadosti na výstavbu Zberného dvora Vlčkovce, bude obec Vlčkovce realizovať výstavbu ZD z vlastných prostriedkov. Výstavbu chceme zrealizovať do X/2018.

Prístavba garáže DHZ Vlčkovce - obec Vlčkovce predložila žiadosť o dotáciu na prístavbu garáže pre DHZ Vlčkovce, na ktorú je vypracovaná projektová dokumentácia a vydané právoplatné stavebné povolenie. O žiadostiach na dotáciu by sa malo rozhodnúť v I. štvrťroku 2018 a následne by mal prebehnúť proces obstarania dodávateľa a realizácia prístavby garáže s príslušenstvom. Ďalšie finančné prostriedky vyčlenila obec Vlčkovce na rok 2018. V prípade odsúhlasenia dotácie v danom termíne je predpoklad ukončenia prístavby do konca roku 2018.

Chodníky v Papučkovej uličke - po úprave telesa miestnej komunikácie v Papučkovej uličke (v novembri 2017), je na rok 2018 v pláne opraviť plochy chodníkov v Papučkovej uličke a to odstránením liateho asflatu a uložením nového liateho asfaltu v úsekoch, kde nie je uložená dlažba vlastníkmi nehnuteľností. Predpokladaný termín realizácie v období do V/2018.

Rekonštrukcia autobusovej zastávky CUKOP - v súvislosti s rekonštrukciou vjazdu a komunikácie do areálu CUKOP, spoločnosťou Skartek a CUKOP, bude vybudované nové napojenie areálu, ktorého súčasťou bude aj rekonštrukcia zastávky SAD s nástupnou plochou a čakárňou a vybudovaním osvetleného priechodu pre chodcov v danom úseku. Zároveň plánujeme aj dobudovanie chodníka v danom úseku. Predpokladané ukončenie prác X/2018.

Úprava prvkov a plôch na detských ihriskách - po obhliadke detských ihrísk Technickou inšpekciou SR plánujeme zrealizovať úpravy tak, aby boli splnené príslušné bezpečnostné požiadavky v zmysle príslušných predpisov a noriem STN. Uvedené práce by sme chceli zrealizovať do mesiaca máj 2018.

Pohybové aktivity pre zdravie - obec Vlčkovce v rámci možných dotačných grantov chce aj zo svojho rozpočtu vyčleniť finančné prostriedky na zvýšenie možností využitia voľnočasových aktivít najmä seniorov a znevýhodnených osôb a v rámci športového areálu osadiť vonkajšie fitness pre seniorov v štandardnom prevedení. Prvky by mali byť umiestnené v blízkosti Workout parku v športovom areáli s využitím nielen pre seniorov, znevýhodnených občanov, ale aj širokú verejnosť, čím sa zvýši možnosť zvyšovať pohybové aktivity pre zdravie.

Výmena okien na budove šatní v areáli TJ - v tomto roku je naplánované dokončenie výmeny starých okien na budove šatní v areáli TJ, čím sa zvýši zabezpečenie a úspornosť energií pri vykurovaní.

Rekonštrukcia pamätníka padlým vo svetových vojnách - chceme pokračovať v obnovení pamätných miest v našej obci a v roku 2018 si budeme pripomínať 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny. K uvedenému výročiu chceme zrekonštruovať pamätný kríž, ako aj okolie a prístup k pamätníku pri kostole. Práce by sme chceli zrealizovať k uvedenému výročiu.

Rekonštrukcia pamätníka - socha sv. Vendelína - pri obnovovaní pamätných objektov v obci chceme zrekonštruovať sochu sv. Vendelína pri motoreste Eso aj s okolitou plochou. Rekonštrukciou chceme prinavrátiť soche pôvodný stav, v akom sa nachádzala po rekonštrukcii, keď bola po poškodení pri dopravnej nehode nanovo osadená. Zároveň po rekonštrukcii sa upraví okolie uvedenej sochy.

V roku 2018 si pripomíname v obci viacero výročí, ktoré si chceme patrične pripomenúť:
- 115. výročie narodenia národného umelca, profesora Fraňa Štefunku - vydanie bulletinu "Fraňo Štefunko Vlčkovciam - Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi" so slávnostnou akadémiou v mesiaci august 2018

- 90. výročie otvorenia budovy Základnej školy vo Vlčkovciach a 70. výročie otvorenia Materskej školy vo Vlčkovciach - vydanie bulletin k výročiu spojené so slávnostnou akadémiou v mesiaci september 2018

- 100. výročie ukončenia I. sv. vojny s odhalením pamätnej tabule Vlčkovanom, ktorí padli v I. sv. vojne - november 2018.

V rámci kultúrnych a športových podujatí máme v pláne pokračovať v tradičných aktivitách, ktoré chce obec v spolupráci s organizáciami zabezpečovať. O akciách budú občania priebežne a včas informovaní.