Navigácia

Obsah

Čo plánujeme v roku 2019...

Rekonštrukcia interiéru "Klubu Vlčkovce"

V náväznosti na prístavbu Garáže DHZ bolo potrebné upraviť inžinierske siete aj v priestore klubu a z uvedeného dôvodu bude zrekonštruovaná aj elektrika, kúrenie a plynová prípojka v priestoroch klubu. Zároveň budú osadené nové vstupné dvere, zrekonštruovaná dlažba v kuchynke a v malej miestnosti, vymaľovanie celého objektu, dobudovanie núdzového osvetlenia a signalizačného zabezpečenia objektu. Predpokladané ukončenie prác je vo februári 2019.

Rekonštrukcia chodníka CUKOP - ZAMA

V uvedenom úseku je pripravená PD na rekonštrukciu chodníka. Chodník by mal byť vybudovaný zo zámkovej dlažby tak, aby sa zvýšil bezpečný pohyb chodcov v danom úseku. Predpokladaný termín realizácie po ukončení VO na dodávateľa stavby je do VI/2019.

Zriadenie služby Bankomatu

Po viacročných negatívnych komunikáciách s bankovými inštitúciami, koncom roku 2018 prebehla komunikácia s bankou, ktorá by mala umiestniť v našej obci bankomat. Rokovania zároveň prebiehajú aj s majiteľom potravín SAMA, kde by mohol byť umiestnený. V prípade priaznivého hodnotenia bankovej inštitúcie je predpoklad realizácie v termíne do VIII/2019.

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Po predchádzajúcich rokovaniach s Farnosťou Križovany n/D sa realizuje zámena pozemkov v areáli Cintorín Vlčkovce tak, aby mohlo byť zrekonštruované - posunuté oplotenie (časť), ktorá je v dotyku s miestnou komunikáciou tak, aby sa pripravila plocha na rozšírenie a sprehľadnenie uvedenej komunikácie k športovému areálu.
V príprave je spracovanie PD na oplotenie, kde je predpoklad realizácie do X/2019.

Príprava PD na rozšírenie MK cintorín - ihrisko

V náväznosti po vybudovaní a posunutí nového oplotenia cintorína v rozšírenom priestore je potrebné odstrániť betónové stĺpy elektrického vedenia s umiestnením elektrického vedenia NN do zeme, zároveň vybudovanie nového verejného osvetlenia, rozhlasu, kamier, ktoré je umiestnené na súčasných betónových stĺpoch elektrického vedenia. K uvedenej prekládke je potrebné vypracovať príslušnú projektovú dokumentáciu s povoleniami a zároveň pripraviť samostatnú PD na vybudovanie nového chodníka a rekonštrukciu komunikácie v celom úseku. Vypracovanie PD je naplánované v roku 2019 a po uložení elektrického vedenia do zeme bude realizácia ďalších stavebných objektov. 

Bezpečný priechod pre chodcov pri ZŠ s MŠ Vlčkovce

Na základe požiadaviek rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ Vlčkovce, bola v rozpočte schválená suma na realizáciu bezpečného priechodu pre chodcov s príslušným osvetlením a zvýraznením priechodu pre chodcov dopravným značením.
Predpokladaná realizácia je do IX/2019.

Zabezpečenie motorového vozidla CAS pre potreby DHZ Vlčkovce

Po vybudovaní priestorov a vykonaní verejného obstarávania, obec Vlčkovce uzatvorila zmluvu s dodávateľom a na základe príslušných požiadaviek bude zakúpené špeciálne nákladné motorové vozidlo CAS, ktoré bude využívať DHZ Vlčkovce. Finančné prostriedky boli odsúhlasené v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019. Dodanie vozidla je podľa platnej zmluvy do III/2019.

Čistiace vozidlo na komunikácie

Obec Vlčkovce podala spracovaný projekt na Envirofond pre rok 2019 a to na dodanie Čistiaceho vozidla na chodníky, miestne komunikácie a verejné priestranstvá. V prípade úspešného projektu a schválenia dotácie obec zabezpečí čistiace vozidlo financované prostredníctvom Envirofondu, pričom obec vyčlenila v rámci rozpočtu spoluúčasť vo výške 5%. Predpokladaný termín realizácie pri úspešnosti projektu je X/2019.

Zadanie vypracovania PD na objekt Staré potraviny

Obec získala do vlastníctva objekt starých potravín v roku 2018. Poslanci obce by mali rozhodnúť o ďalšom využití daného objektu. V prípade schválenia využiteľnosti bude zadané vypracovanie projektovej dokumentácie s možnosťou uchádzania sa o dotácie na rekonštrukciu daného objektu v ďalšom plánovacom období.

Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti KD

V rámci požiadaviek občanov - návštevníkov akcií v spoločenskej miestnosti KD je požiadavka na vybudovanie klimatizácie a odvetranie miestnosti, ktoré je potrebné najmä počas akcií konaných v letných mesiacoch.
Po spracovaní dokumentácie a návrhu sa obec bude uchádzať o možnú dotáciu v rámci MAS 11 Plus.

Zlepšenie energetickej náročnosti

Obec Vlčkovce pripravuje v rámci plánovanej výzvy MAS 11 Plus PD na Zlepšenie energetickej náročnosti objektu vo vlastníctve obce. Jedná sa o klubové priestory, kde sa stretávajú jednotliné komunitné skupiny a priestor sa využíva na obecné akcie. V rámci spracovanej PD sa uvažuje so zateplením celého objektu, výmena okien, strešnej krytiny a úprava fasády. Termín realizácie je podmienený zverejnením výzvy na predkladanie projektov.

Akcie v roku 2019

Zabezpečenie jednotlivých kultúrnych, spoločenských a športových akcií počas celého roku 2019 je možné k vzhliadnutiu na: vlckovske-akcie/kalendar-planovanych-kulturno-spolocenskych-akcii-v-obci-vlckovce-v-roku-2019/

Príprava kalendár "Vlčkovce 2020"

Príprava Historického kalendára "Vlčkovce 2020" bude zabezpečená mimo rozpočtu obce - starostom obce. Budú použité ďalšie dobové fotografie z archívu obce a rodinných archívov občanov, resp. rodákov z Vlčkoviec. Ak má niekto fotky, ktoré ešte v kalendároch neboli uverejnené, kontaktuje starostu obce Vlčkovce (0905/75 88 55).