Obsah

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, u ktorého nastala v priebehu roka 2017 zmena, ktorá je rozhodujúca k vyrubeniu dane, napr. nadobudnutie nehnuteľnosti kúpou, prístavbou či prestavbou, uskutočnenie drobnej stavy, zbúranie stavby, vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, zmena výmery jednotlivých druhov pozemkov a pod. Rozhodujúci je stav v katastri nehnuteľností k 1.1.2018.

Pri zániku daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti) je potrebné podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vznikne dedičovi daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Dedič je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

 

DAŇ ZA PSA

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Tlačivá - Priznanie sú k dispozícii na Obecnom úrade alebo si ich môžete stiahnuť tu:
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Poplatková povinnosť platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorené na území obce vzniká osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo osobám, ktoré na území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť.
Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je potrebné oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto udalosti nastali.
Obec môže poskytnúť zníženie poplatku v prípade, že sa občan nezdržuje v obci viac ako 90 dní. Túto skutočnosť však musí preukázať úradným potvrdením (napr. pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci, prípadne čestné prehlásenie).

Tlačivá na oznámenie poplatkovej povinnosti:
Písomné oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO pre fyzické osoby
Písomné oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov