Navigácia

Obsah

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2017

VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 56x | 03.01.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 53x | 03.01.2018

VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce Stiahnuté: 62x | 03.01.2018

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 1 Stiahnuté: 81x | 13.07.2017

VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 93x | 05.06.2017

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 - Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia Stiahnuté: 83x | 05.06.2017

VZN r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 119x | 01.03.2017

VZN r. 2015

VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 102x | 01.03.2017

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 114x | 01.03.2017

VZN č. 3/2015 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku vo Vlčkovciach Stiahnuté: 128x | 01.03.2017

VZN r. 2014

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce Stiahnuté: 100x | 01.03.2017

VZN r. 2013

VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Vlčkovce v znení Doplnku č.1, č.2 , č.3 a č.4 Stiahnuté: 102x | 01.03.2017

VZN r. 2012

VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vlčkovce Stiahnuté: 94x | 01.03.2017

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č.1, č.2, č.3 a č. 4 Stiahnuté: 126x | 01.03.2017

VZN r. 2011

VZN č. 1/2011 - Štatút obce Vlčkovce Stiahnuté: 85x | 01.03.2017

VZN č. 2/2011 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach Stiahnuté: 82x | 01.03.2017

VZN č. 3/2011 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej odchádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č,1 a č.2 Stiahnuté: 79x | 01.03.2017

VZN r. 2010

VZN č. 1/2010 o vyhradení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane a mimo volebnej kampane v obci Vlčkovce v znení Doplnku č. 1 Stiahnuté: 88x | 01.03.2017

VZN č. 3/2010 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 1 Stiahnuté: 93x | 01.03.2017

VZN r. 2009

VZN č. 1/2009 o zásadách rozpočtového hospodárenia na území obce Vlčkovce Stiahnuté: 93x | 01.03.2017

Stránka