Navigácia

Obsah

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2020

VZN č. 1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce Stiahnuté: 5x | 03.07.2020

VZN r. 2019

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce - Doplnok č. 6 Stiahnuté: 60x | 18.12.2019

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Doplnok č. 2 Stiahnuté: 43x | 17.12.2019

VZN č. 1/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce - Doplnok č. 7​​​​​​​ Stiahnuté: 40x | 17.12.2019

VZN č. 3/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce - Doplnok č. 6 Stiahnuté: 100x | 04.07.2019

VZN č. 3/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce - Doplnok č. 5 Stiahnuté: 127x | 05.03.2019

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 166x | 07.01.2019

VZN č. 3/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce - Doplnok č. 4 Stiahnuté: 152x | 05.03.2019

VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce Stiahnuté: 154x | 04.01.2019

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce Stiahnuté: 178x | 03.01.2019

VZN r. 2017

VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 222x | 03.01.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 236x | 03.01.2018

VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce Stiahnuté: 212x | 03.01.2018

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 1 Stiahnuté: 333x | 13.07.2017

VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 259x | 05.06.2017

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 - Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia Stiahnuté: 275x | 05.06.2017

VZN r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 308x | 01.03.2017

VZN r. 2015

VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 272x | 01.03.2017

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 292x | 01.03.2017

VZN č. 3/2015 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku vo Vlčkovciach Stiahnuté: 345x | 01.03.2017

Stránka