Navigácia

Obsah

Čo plánujeme v roku 2020...

Rekonštrukcia MK cintorín

V nadväznosti na rekonštrukciu oplotenia pri cintoríne a rozšírením priestoru, pripravujeme spracovanie príslušnej dokumentácie a povolení na rekonštrukcie telesa miestnej komunikácie a vybudovanie chodníka pre peších. Súčasťou akcie bude aj umiestnenie vzdušného vedenia inžinierskych sietí do zeme a odstránenie betónových stĺpov, na ktorých sú umiestnené (elektrické vedenie, verejné osvetlenie, rozhlas, optika). Obec uzatvorila zmluvu so ZSD a v súčasnosti sa spracováva príslušná projektová dokumentácia.
Práce plánujeme zrealizovať do konca roka 2020.

Zníženie energetickej náročnosti budovy

V rámci výzvy MV SR sme v roku 2019 spracovali a predložili projekt na "Zlepšenie energetickej náročnosti objektu DHZ – klubové priestory", ktorým sa plánuje výmena strešnej krytiny, zateplenie stien a stropu budovy a výmena dverí a okien na objekte DHZ. 
Na základe predloženého vyhodnotenia sme boli čiastočne úspešný a bola nám odsúhlasená suma vo výške 11 200,00 €. Ďalšie finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu obce. 
Práce budú zrealizované do konca roka 2020 po vykonaní príslušnej administratívnej agendy.

Revitalizácia verejného priestranstva

V rámci vyčlenenia finančných prostriedkov v združení MAS 11 Plus, obec pripravila projekt a predložila v rámci výzvy "Revitalizácia verejného priestranstva v obci Vlčkovce". Akcia pozostáva z vybudovania spevnenej plochy s prístreškom na sedenie, ohniskom, ruskými kolkami v športovom areáli Vlčkovce. Súčasťou bude aj prístupový chodník a el. prípojka s osvetlením. 
Po vybudovaní bude k dispozícii na stretávanie sa celých rodín, na využitie trávenia voľnočasových aktivít. Je spracovaná PD so stavebným povolením a práce plánujeme zrealizovať po administratívnom ukončení projektu. Na uvedenú akciu v rámci MAS 11 Plus bolo obci vyčlenených 21 000,00 €. Predpokladaný termín ukončenia X/2020.

Rozšírenie priestorov ZŠ s MŠ

Na základe vyhodnotenia analýzy návštevnosti ZŠ s MŠ Vlčkovce a požiadaviek rodičov vzhľadom k počtu detí vo Vlčkovciach, bola predložená vedením školy a Radou školy požiadavka na riešenie priestorov a umiestnenie žiakov ZŠ s MŠ Vlčkovce.
V súčasnosti sa spracováva statické posúdenie a návrh na nadstavbu nad jedálňou, čím by vznikol priestor na rozšírenie počtu tried. Na základe posúdenia je predpokladaná realizácia 2020/2021.

Rekonštrukcia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ

Po úprave terénu v areáli ZŠ s MŠ a presunutí oplotenia vznikol priestor na úpravu a rozšírenie detského ihriska. Na rok 2020 boli pre ZŠ s MŠ vyčlenené finančné prostriedky na obnovu zariadení a úpravu plochy v areáli detského ihriska.
Práce budú naviazané aj na možnú prístavbu ZŠ s MŠ a úpravu trávnatej plochy ihriska v areáli školy. Práce by mali byť zrealizované do konca roku 2020.

Príprava PD "Staré potraviny"

Na základe návrhu poslancov a občanov na riešenie priestorov objektu č. 3 - "Staré potraviny" na ďalšie využitie v tomto roku sa vybuduje pripojenie objektu na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu a spracujeme PD na prípadnú rekonštrukciu objektu.

"Moja cesta z Farkašína do Čile a späť"

Pri príležitosti životného jubilea 80-tich narodenín nášho rodáka Jozefa Štibrányiho, spracujeme publikáciu o jeho športovej kariére. Publikácia bude vydaná k príležitosti udelenia Čestného občianstva Vlčkovce nášmu rodákovi.

Akcie v roku 2020

Zároveň počas roka budú zabezpečené všetky kultúrno-spoločenské aktivity a akcie, ktoré bude zabezpečovať Obec Vlčkovce v spolupráci s komisiami OZ Vlčkovce a spoločenskými organizáciami.