Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Rok 2017

Plánované aj neplánované, alebo čo všetko sme v roku 2017  zvládli v obci spraviť...

V roku 2017 v rámci schváleného rozpočtu obce Vlčkovce poslanci OZ Vlčkovce pod vedením starostu pripravili a zabezpečili nasledovné investičné akcie:

Plán:

Výstavba Zberný dvor Vlčkovce - Obec Vlčkovce podala na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o dotáciu na výstavbu "Zberný dvor Vlčkovce". Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadosť schvaľuje, s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 267 681,86 €. Obec Vlčkovce sa bude tiež finančne podieľať na výstavbe Zberného dvora z rozpočtu obce.
Veríme, že do konca roka 2017 bude slúžiť všetkým Vlčkovčanom.

Skutočnosť:

Keďže sa v rámci kontroly verejné obstarávanie muselo opakovať a tým sa predĺžili všetky lehoty a termíny, opätovné kontroly boli ukončené v novembri 2017, samotný termín realizácie zberného dvora sa presúva po odsúhlasení a ukončenie je naplánované na máj 2018. Stavebné práce bude zabezpečovať spoločnosť RAVING s.r.o. Piešťany a dodávku technológií spoločnosť E.C.A. s.r.o. Lučenec po podpísaní príslušných zmlúv. Zmluvy by mali byť podpísané do XII/2018. K dnešnému dňu stále nebola ukončená kontrola VO na SAŽP.

 

Rekonštrukcia Vidieckeho domu č.14 - dom č. 14 je vo vlastníctve obce. Obec Vlčkovce podala žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií SR. Ďalšie financie, ktoré budú potrebné na rekonštrukciu Vidieckeho domu, budú poskytované z rozpočtu obce. Rekonštrukcia prebieha od januára a mala by trvať do novembra 2017.
Veríme, že v tomto roku sa nám podarí Vidiecky dom už zariadený sprístupniť našim občanom a tiež aj širokej verejnosti.

Obec na základe žiadosti obdržala z Ministerstva financií dotáciu na rekonštrukciu vo výške 13 000 €. Z vlastného rozpočtu na rok 2017 vyčlenila na rekonštrukciu a zabezpečenie VD približne 12 000 €. Po rekonštrukcii interiéru a exteriéru bol dom zariadený a dňa 6.10.2017 bol sprístupnený verejnosti. Práce na rekonštrukcii zabezpečovala firma IMD & design s.r.o. Majcichov a zamestnanci obce Vlčkovce.

VDVD

Úprava podkrovia v ZŠ s MŠ Vlčkovce - v ZŠ s MŠ Vlčkovce sa uskutočnila ďalšia rekonštrukcia - úprava podkrovia. V podkroví budovy ZŠ s MŠ vzniknú nové priestory pre archív, kabinet, sklad a školskú knižnicu. Rekonštrukcia je financovaná z rozpočtu obce Vlčkovce a prebiehala od februára do apríla 2017.

Rekonštrukcia a úprava priestorov podkrovia v objekte ZŠ s MŠ Vlčkovce bola zrealizovaná zamestnancami obce Vlčkovce, pričom vznikli dve nové miestnosti, v ktorých je umiestnený archív so skladom a školská knižnica. Práce boli ukončené a priestory od mája 2017 slúžia k využívaniu.

Výsadba stromov a kríkov - pri starej ceste k obaľovačke obec Vlčkovce zabezpečila výsadbu stromov a kríkov (ako náhradnú výsadbu), ktorá bola investovaná z rozpočtu obce Vlčkovce v mesiacoch marec - apríl 2017.

Výsadba zrealizovaná na základe náhradnej výsadby, ktorá bola uhradená z rozpočtu obce vo výške 3 900 €. Uvedené finančné prostriedky museli byť použité na náhradnú výsadbu a údržbu zelene. Výsadba bola zrealizovaná najmä na starej ceste, kde bolo vysadených viac ako 160 stromov a 160 kríkov. Výsadbu realizovala firma Garden servis v spolupráci so zamestnancami obce Vlčkovce.

Elektrická prípojka, verejné osvetlenie a kamery k Zbernému dvoru - vybudovanie elektrickej prípojky k Zbernému dvoru Vlčkovce s verejným osvetlením a kamerami bude investované z rozpočtu obce Vlčkovce v mesiacoch apríl - jún 2017.

Uvedená akcia bola na základe stavebného povolenia začatá a je zrealizovaná iba čiastočne (uložená časť elektrickej prípojky v zemi). Práce boli z podnetu obce prerušené a pokračovanie bude až po odsúhlasení realizácie výstavby Zberného dvora Vlčkovce. Keďže sa posunul termín realizácie výstavby ZD a uvedené práce sú doplňujúcou súčasťou ZD, bude pokračovanie po odsúhlasení výstavby ZD. Ukončenie realizácie predpokladáme na termín VI/2018.

Prestavba trojizbového bytu v bytovom dome č. 68 - bytový dom č. 68 je vo vlastníctve obce Vlčkovce a jeden trojizbový byt prestavujeme na dva byty, ako štartovacie byty pre mladých Vlčkovanov. Rekonštrukcia je financovaná z rozpočtu obce, prebiehať bude od apríla do júna 2017.

Práce boli zrealizované z rozpočtu obce Vlčkovce, pričom byt č. 3 (107 m2) bol prerobený, čím vznikli dve nové bytové jednotky, ktoré boli v októbri 2017 skolaudované a dané do užívania na využitie prenájmu pre mladých Vlčkovanov.

Rekonštrukcia chodníka v úseku sv. Ján po križovatku (č. d. 183 - 233) - Obec Vlčkovce vyčlenila finančné prostriedky na skvalitnenie cestnej infraštruktúry (chodníkov a komunikácií). Do rekonštrukcie bol zaradený úsek na hlavnej ulici od sochy sv. Jána Nepomuckého až po križovatku.

Práce boli realizované v období apríl – júl 2017. Rekonštrukcia bola ukončená a odovzdaná do prevádzky v mesiaci júl 2017. Zároveň boli upravené aj cestné priekopy na zachytávanie dažďových vôd z cesty III/1280. Práce realizovala spoločnosť Stehel Construction, s.r.o. Šintava.

Úprava verejného priestranstva - finančné prostriedky vyčlenila Obec Vlčkovce aj na úpravu verejného priestranstva pri soche sv. Jána Nepomuckého. Výsadba sa uskutoční po rekonštrukcii chodníka, ktorý bude prebiehať od apríla do júna 2017.

Úprava bola na základe objednávky zrealizovaná po ukončení rekonštrukcie chodníka. Práce realizovala firma Garden servis (úprava terénu a výsadba) a renováciu sochy sv. Jána realizovali Marián Prívozník st. a syn. Práce boli hradené z rozpočtu obce a zrealizované v mesiacoch jún – júl 2017.

sv. Ján

Protihluková bariéra - Obec Vlčkovce spolupracovala s dodávateľom Strabag a.s. na dobudovaní protihlukových opatrení. Investorom na vybudovaní PHS pri R1 je Národná diaľničná spoločnosť. Pokračovanie vo výstavbe protihlukovej bariéry bolo plánované so začiatkom na apríl 2017. Koniec výstavby bol v zmysle harmonogramu prác stanovený na október 2017. Veríme, že dokončenie prispeje k zvýšeniu kvality života v našej obci.

Práce na výstavbe spoločnosť Strabag a.s. ukončila v mesiaci august 2017, kedy stavbu začala odovzdávať Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.

PBPB

Výstavba Viacúčelové ihrisko Vlčkovce - v športovom areáli Vlčkovce je plánovaná výstavba Viacúčelového ihriska s osvetlením a kamerami. Finančné prostriedky vyčlenila obec z rozpočtu obce Vlčkovce. Predpokladaný termín realizácie výstavby je plánovaný na máj - jún 2017.

Výstavbu na základe verejného obstarávania zrealizovala spoločnosť Grace Slovakia s.r.o. Hlohovec v mesiacoch jún – júl 2017. Dňa 12.8.2017 bolo Viacúčelové ihrisko po kolaudácii slávnostne otvorené, odohral sa úvodný futbalový turnaj a ihrisko bolo pustené do prevádzky. Otvorenia sa zúčastnil a pásku prestrihol náš rodák Jozef Vasil Štibrányi.

VVI

Rozšírenie kamerového systému - Obec Vlčkovce bola v roku 2016 úspešná a v rámci podanej žiadosti z Ministerstva vnútra SR a Rady vlády nám odsúhlasili dotáciu vo výške 9000€. Obec Vlčkovce vyčlení z vlastného rozpočtu minimálne 5000€, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana majetku obce, občanov a návštevníkov obce Vlčkovce na verejných priestranstvách obce. Realizácia rozširovania kamerového systému mala prebiehať v mesiacoch máj - október 2017.

Kamerový systém obce Vlčkovce bol rozšírený z projektu kamery 2016 o predĺženie optickej siete do lokality, kde ešte nie sú kamery a zároveň boli osadené ďalšie kamery, čím sa rozšírila plocha verejných priestranstiev, ktoré sú monitorované a zvýšila sa bezpečnosť občanov a ochrana majetku obce, občanov a návštevníkov obce.

Riešenie havarijného stavu chodníka v úseku škola - križovatka - obec Vlčkovce vyčlenila finančné prostriedky z rozpočtu obce na riešenie havarijného stavu chodníka v úseku škola - križovatka. Riešenie havarijného stavu bolo realizované výmenou jestvujúceho telesa chodníka za nový zo zámkovej dlažby osadenej na nové podložie do chodníkových obrubníkov. Realizácia je naplánovaná na mesiace jún - august 2017.

Rekonštrukcia chodníka bola zrealizovaná spoločnosťou Stehel Construction v období júl – september, pričom boli vyčistené aj cestné priekopy na zachytávanie dažďových vôd z cesty III/1280. Práce boli zrealizované v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2017. Týmto sme ukončili etapy rekonštrukcie chodníkov na Hlavnej ulici v úseku križovatka – kostol obojstranne.

Rekonštrukcia počítačovej triedy - z rozpočtu obce sa v mesiacoch jún - júl 2017 rekonštruovala - upravovala počítačová trieda s novým zariadením a vytvorením nových priestorov pre samostatnú triedu v ZŠ Vlčkovce.

Z dôvodu zvýšenia počtu žiakov a tým vytvorenie samostatných tried I. – IV. v ZŠ s MŠ Vlčkovce, bola zrekonštruovaná trieda, pričom na danej ploche vznikli dve miestnosti - samostatná počítačová trieda a klasická trieda pre výučbu. Triedy boli vybavené novým nábytkom a zariadením a boli plne funkčné k začiatku školského roku. Finančné prostriedky boli z rozpočtu zriaďovateľa obce Vlčkovce.

PMPM

Rekonštrukcia kuchyne a priestorov v ZŠ - v mesiacoch jún - august 2017 bola plánovaná rekonštrukcia kuchyne a priestorov s prístavbou skladových priestorov a sociálnych zariadení v ZŠ, s obnovou zariadení v kuchyni. Rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu obce Vlčkovce.

Na základe stavebného povolenia boli práce začaté v júni 2017 a skolaudované priestory dané do užívania tak, že začiatok školského roku sa varilo v novo zariadených a zrekonštruovaných priestoroch školskej jedálne. Práce stavebne realizovala spoločnosť IMD & design s.r.o. Majcichov a dodanie technológie a zariadení spoločnosť First catering company s.r.o. Všetky práce a dodávka technológií bola hradená z rozpočtu obce Vlčkovce. Rekonštrukciou a výmenou zariadenia kuchyne sme splnili všetky požiadavky zabezpečenia našich malých stravníkov v škole a škôlke.

SKSK

Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu garáže a skladu pre požiarnu zbrojnicu - Obec Vlčkovce opätovne zriadila Dobrovoľný hasičský zbor Vlčkovce. Zároveň podala žiadosť o dotáciu na Prezídium HaZZ na prístavbu garáže a skladu pre požiarnu zbrojnicu. Obec Vlčkovce sa v prípade vyčlenenia dotácie bude podieľať na financovaní rozdielu nákladov. Prístavba garáže a skladu mala prebiehať v mesiacoch jún - december 2017.

PD je vypracovaná na prístavbu, je vydané právoplatné stavebné povolenie a obec podala žiadosť na základe výzvy na dotáciu na MVSR. Vzhľadom k termínu zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí (júl 2017) a ďalší schvaľovací proces (XI – XII 2017), je predpoklad výstavby v roku 2018. Zároveň vyčleníme príslušné finančné prostriedky na spoluúčasť zabezpečenia danej akcie.

Rekonštrukcia detského ihriska - obec Vlčkovce vyčlenila z rozpočtu obce finančné prostriedky na rekonštrukciu detského ihriska (oprava poškodených, resp. obnova niektorých prvkov tak, aby tieto spĺňali bezpečnostné normy) v priestoroch ZŠ s MŠ Vlčkovce, v mesiacoch júl - august 2017.

Obnova prvkov a doplnenie zariadení v rámci detského ihriska v ZŠ s MŠ boli práce zrealizované cez prázdniny 2017 a to zamestnancami obce a p. Martinusom. Zároveň v roku 2018 budú vykonané ďalšie úpravy tak, aby zariadenia spĺňali všetky príslušné bezpečnostné normy.

DIDI

Vybudovanie chodníka (areál Cukop - motorest Eso) - v období august - november 2017 malo prebiehať vybudovanie chodníka v úseku od areálu Cukop po motorest Eso s premostením lávky cez Dudváh a úpravou križovatky pred motorestom.

Uvedené práce boli po vypracovaní PD zastavené z dôvodu, že počas výstavby domov (štúdia IMV JAMY) má prísť k prekládke vzdušného vedenia vysokého napätia a vzdušného vedenia nízkeho napätia, zo stĺpov do zeme (investor ZSD a.s.), prišlo by k opätovnému rozoberaniu chodníka a preto sú práce odložené s predpokladanou realizáciou koniec roka 2018 - 2019.

Výsadba okrasných alejových stromov (okrasných višní) - v úseku od školy po križovatku, po rekonštrukcii chodníka (jún - august) obojstranne, zrealizujeme výsadbu okrasných alejových stromov (ako náhradná výsadba) v období august - október 2017.

Na výsadbu boli vyčlenené finančné prostriedky, ktoré boli do rozpočtu obce prijaté na náhradnú výsadbu v našom katastri. Obojstranne v úseku škola -  križovatka a jednostranne v Papučkovej ulici boli vysadené vzrastlé okrasné stromy v počte 100 kusov. Výsadbu realizoval Garden servis a bola uskutočnená v mesiaci október 2017. 

Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie Papučková ulička - v mesiaci október – november 2017 bola naplánovaná rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v Papučkovej uličke s príslušnou šírkovou úpravou. Rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu obce Vlčkovce.

Práce na základe ZoD bola v miesiaci október zahájená rekonštrukcia komunikácie v Papučkovej ulici vo Vlčkovciach. Práce realizovala firma CS s.r.o. Trnava a boli ukončené do konca mesiaca november 2017. Realizované boli v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2017. Aj touto rekonštrukciou sa zlepšila a skvalitnila infraštruktúra v našej obci.

PU

Vydanie bulletin Vidiecky dom Vlčkovce 2017 - obec Vlčkovce podala žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci programu "Rekonštrukcia Vidieckeho domu vo Vlčkovciach v roku 2017" v zmysle Výzvy Trnavského samosprávneho kraja, na vydanie publikácie o novozriadenom vidieckom múzeu pod názvom "Vidiecky dom vo Vlčkovciach". Obec Vlčkovce bola úspešná a bola jej poskytnutá dotácia z TTSK vo výške 500€ na prípravu a tlač publikácie. Obec sa podieľala na spolufinancovaní daného projektu z prostriedkov rozpočtu obce Vlčkovce.

Bulletin „Vidiecky dom Vlčkovce a Pamätná izba Fraňa Štefunku“ bol v jarných mesiacoch pripravený do tlače a v mesiaci september 2017 bol pripravený k distribúcii. Vydaný bol pri príležitosti otvorenia Vidieckeho domu a bol daný do každej domácnosti vo Vlčkovciach. Ďalšie výtlačky sú k dispozícii návštevníkom Vidieckeho domu Vlčkovce. Finančne bola tlač zabezpečená prostredníctvom schválenej dotácie TTSK (500 €) ostatné náklady boli hradené z rozpočtu obce.

bulletin


Vydanie Historický kalendár Vlčkovce 2018 

Vydanie Historického kalendára Vlčkovce 2018 bolo zabezpečené mimo rozpočtu obce – starostom obce. Boli použité dobové fotografie z archívu obce a rodinných archívov občanov, resp. rodákov z Vlčkoviec, ktorí ich poskytli starostovi na vydanie kalendára. Kalendár je k dispozícii v dostatočnom počte pre všetkých žiadateľov. Vzhľadom na získané podkladové materiály veríme, že tento kalendár Vlčkoviec nebude posledný, a že občania poskytnú ďalšie fotografie z rodinných archívov. Ak má niekto fotky, ktoré ešte v kalendároch neboli uverejnené, kontaktujte starostu obce Vlčkovce (0905/758855).

kalendar


Akcie, ktoré neboli naplánované, ale boli v roku 2017 zrealizované:

  • Rekonštrukcia šatní v areáli TJ s dokončením a osadením nových brán v oplotení pri šatniach
  • Plynová prípojka a výmena kúrenia vrátane kotla v areáli TJ
  • Rekonštrukcia „Kríža pri Mačkavári“ s výsadbou a úpravou okolia

KMKM

  • Terénne úpravy zelených plôch v rámci športového areálu (vyrovnanie terénu zeminou a výsadbu trávy)

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook