Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Rok 2018

Čo všetko sme v obci zvládli spraviť počas roku 2018...

V roku 2018 v rámci schváleného rozpočtu obce Vlčkovce poslanci OZ Vlčkovce pod vedením starostu pripravili a zabezpečili nasledovné investičné akcie:

Plán:

Zberný dvor Vlčkovce - realizovali sme výstavbu Zberného dvora Vlčkovce, na ktorú bola pripravená projektová dokumentácia a právoplatné stavebné povolenie. Z dôvodu neúspešnej realizácie verejného obstarávania pri podanej žiadosti na výstavbu Zberného dvora Vlčkovce, obec Vlčkovce realizovala výstavbu ZD z vlastných prostriedkov. Výstavbu sme chceli zrealizovať do X/2018.

Skutočnosť:

Stavba Zberného dvora bola začatá v mesiaci jún a skolaudovaná bola v mesiaci október 2018. Od novembra po vydaní príslušných rozhodnutí je Zberný dvor Vlčkovce v prevádzke. Zberný dvor je vybavený verejným osvetlením, ako aj kamerovým systémom. Zberný dvor je k dispozícii všetkým občanom s trvalým pobytom vo Vlčkovciach. Stavbu zrealizovala spoločnosť Stehel construction, s.r.o. Šintava z rozpočtu obce Vlčkovce. Zberný dvor je zabezpečený zamestnancami obce Vlčkovce a je možné ho využívať na dočasné uloženie jednotlivých druhov odpadov. Bližšie informácie na obecnom úrade, resp. na webovej stránke obce Vlčkovce www.vlckovce.sk

Plán:

Prístavba garáže DHZ Vlčkovce - obec Vlčkovce predložila žiadosť o dotáciu na prístavbu garáže pre DHZ Vlčkovce, na ktorú bola vypracovaná projektová dokumentácia a vydané právoplatné stavebné povolenie. O žiadostiach na dotáciu sa rozhodovalo v I. štvrťroku 2018 a následne prebehol proces obstarania dodávateľa a realizácia prístavby garáže s príslušenstvom. Ďalšie finančné prostriedky vyčlenila obec Vlčkovce na rok 2018. Po odsúhlasení dotácie bola prístavba dokončená koncom roka 2018.

Skutočnosť:

Obec Vlčkovce obdržala rozhodnutie o odsúhlasení dotácie 30 000,00€ z MV SR. Po vydaní príslušných povolení bola v rámci VO vybraná spoločnosť IMD design, s.r.o. Práce na výstavbe začali 1. augusta a ukončené boli do konca roka 2018. Súčasťou prác boli aj ďalšie vyvolané investície v rámci rekonštrukcie inžinierskych sietí v budove "klubu" (elektroinštalácia, voda, plyn, odpad, nové kúrenie), ale aj vybudovanie signalizačného zabezpečovacieho zariadenia a kamerového systému, podlahy, maľovanie. Značné práce zabezpečovali aj členovia nášho DHZ svojpomocne a aj zamestnanci obce. Od začiatku roku 2019 môžu naši hasiči svoje priestory plnohodnotne využívať. Dofinancovanie nákladov bolo zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu obce.

Plán:

Chodníky v Papučkovej uličke - po úprave telesa miestnej komunikácie v Papučkovej uličke (v novembri 2017), bolo na rok 2018 v pláne opraviť plochy chodníkov v Papučkovej uličke a to odstránením liateho asfaltu a uložením nového liateho asfaltu v úsekoch, kde nie je uložená dlažba vlastníkmi nehnuteľností. Termín realizácie bol v období do V/2018.

Skutočnosť:

Po vykonaní verejného obstarávania na realizáciu prác bola vybraná spoločnosť CS, s.r.o. Trnava, ktorá v jarných mesiacoch zrealizovala práce na chodníkoch a vjazdoch k rodinným domom. Upravené boli aj úseky vjazdov, ktoré boli poškodené po predchádzajúcich prácach na obecnej kanalizácii, resp. vodovode. Už zostáva iba naučiť občanov (nielen Papučkovej), aby parkovali vozidlá tak, aby mohli chodníky využívať chodci. Práce boli zrealizované v rámci schváleného rozpočtu obce.

Plán:

Rekonštrukcia autobusovej zastávky CUKOP - v súvislosti s rekonštrukciou vjazdu a komunikácie do areálu CUKOP, spoločnosťou Skartek a CUKOP, bolo vybudované nové napojenie areálu, ktorého súčasťou bola aj rekonštrukcia zastávky SAD s nástupnou plochou a čakárňou a vybudovaním osvetleného priechodu pre chodcov v danom úseku. Zároveň bolo plánované aj dobudovanie chodníka v danom úseku. Ukončenie prác bolo plánované do X/2018.

Skutočnosť:

V rámci zvýšenej bezpečnosti cestovania bola vykonaná obnova autobusovej zastávky pri objekte CUKOP. Spoločnosť Skartek, s.r.o. v rámci výstavby prístupovej komunikácie vybudovala aj plochu autobusovej zastávky a časť chodníkov. Obec sa v uvedenom úseku podieľala na financovaní autobusovej čakárne a častí chodníka na dopojenie od bývalého bufetu po most. Práce realizovala spoločnosť WITEC, s.r.o. Terénne úpravy a obnova dopravného značenia bude zabezpečená v jarných mesiacoch pri priaznivých poveternostných podmienkach.

Plán:

Úprava prvkov a plôch na detských ihriskách - po obhliadke detských ihrísk Technickou inšpekciou SR sme plánovali zrealizovať úpravy tak, aby boli splnené príslušné bezpečnostné požiadavky v zmysle príslušných predpisov a noriem STN. Uvedené práce sme chceli zrealizovať do mesiaca máj 2018.

Skutočnosť:

Úpravy plôch na detskom ihrisku boli zrealizované v mesiaci apríl do otvorenia detského ihriska. Upravili sa nové dopadové plochy odstránením zeminy, osadením obrubníkov a úprava terénu - dopadových plôch dosypaním kameňa. Zároveň sa opravila aj časť poškodeného bariérového oplotenia s osadením novej vstupnej brány.

Plán:

Pohybové aktivity pre zdravie - obec Vlčkovce v rámci možných dotačných grantov chcela aj zo svojho rozpočtu vyčleniť finančné prostriedky na zvýšenie možností využitia voľnočasových aktivít najmä seniorov a znevýhodnených osôb a v rámci športového areálu osadiť vonkajšie fitness pre seniorov v štandardnom prevedení. Prvky boli umiestnené v blízkosti Workout parku v športovom areáli s využitím nielen pre seniorov, znevýhodnených občanov, ale aj širokú verejnosť, čím sa zvýšila možnosť zlepšovať pohybové aktivity pre zdravie.

Skutočnosť:

Obec obdržala na základe podaného projektu - výzva Nadácie SPP sumu 6 000,00€ na vybudovanie SENIOR FIT PARK VLČKOVCE. V športovom areáli bol vybudovaný a v mesiaci jún 2018 bol daný do užívania pre občanov našej obce. Na uvedenej ploche je osadených 5 vonkajších cvičebných prvkov, ktoré môže naraz použiť 7 cvičencov. Uvedené zariadenia sú celoročne k dispozícii pre všetky vekové kategórie od 12 rokov.

sfpvsfpv

 

 

 

 

 

 

 

Plán:

Výmena okien na budove šatní v areáli TJ - v roku 2018 bolo naplánované dokončenie výmeny starých okien na budove šatní v areáli TJ, čím sa zvýši zabezpečenie a úspornosť energií pri vykurovaní.

Skutočnosť:

Okná na budove boli vymenené v letných mesiacoch a boli zafinancované v rámci schváleného rozpočtu pre šport na rok 2018. Výmenou okien sa znížia finančné náklady na vykurovanie v zimnom období.

Plán:

Rekonštrukcia pamätníka padlým vo svetových vojnách - chceli sme pokračovať v obnovení pamätných miest v našej obci a v roku 2018 sme si pripomínali 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny. K uvedenému výročiu sme chceli zrekonštruovať pamätný kríž, ako aj okolie a prístup k pamätníku pri kostole. Práce sme chceli zrealizovať k uvedenému výročiu.

Skutočnosť:

Práce na rekonštrukcii pamätníka boli vykonané reštaurátormi - Astrata Šúrovce - Marián Prívozník. Následne bolo zrekonštruované okolie pamätníka, oplotenie a výsadba okolia pamätníka. Uvedené práce boli ukončené do konca augusta 2018. Zároveň bola vykonaná príprava na osadenie mramorovej tabule, ktorá bola osadená k 100. výročiu ukončenia I. svetovej vojny a 11.11.2018 sa uskutočnila slávnostná akadémia s odhalením tabule a spomienkovým programom. Práce boli financované v rámci schváleného rozpočtu obce, so súhlasom Ministerstva vnútra SR.

pomnikkriz

 

 

 

 

 

 

Plán:

Rekonštrukcia pamätníka - socha sv. Vendelína - pri obnovovaní pamätných objektov v obci sme chceli zrekonštruovať sochu sv. Vendelína pri motoreste Eso aj s okolitou plochou. Rekonštrukciou sme chceli prinavrátiť soche pôvodný stav, v akom sa nachádzala po rekonštrukcii, keď bola po poškodení pri dopravnej nehode nanovo osadená. Zároveň po rekonštrukcii sme chceli upraviť okolie uvedenej sochy.

Skutečnosť:

Rekonštrukcia pamätníka bola realizovaná firmou Astrata Šúrovce - Marián Prívozník v mesiaci jún a bolo jej vrátené pôvodné farebné vyhotovenie s osadením starých farieb. Úprava okolia nebola zrealizovaná. Práce boli posunuté a budú realizované pri rekonštrukcii celého ostrovčeka (križovatky) pri Motoreste Eso.

vendelinvendelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2018 sme si pripomínali v obci viacero výročí:

  • 115. výročie narodenia národného umelca, profesora Fraňa Štefunku - vydanie bulletinu "Fraňo Štefunko Vlčkovciam - Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi" so slávnostnou akadémiou v mesiaci august 2018

Dňa 4.8.2018 sa uskutočnila slávnostná akadémia, ktorá bola spojená s výstavou viac ako 50 diel Fraňa Štefunku a ďalšie fotografie jeho diel. K uvedenej akcii bola vydaná publikácia "Fraňo Štefunko Vlčkovciam, Vlčkovce Fraňovi Štefunkovi". Počas slávnostnej akadémie bolo udelené čestné občianstvo in memoriam Fraňovi Štefunkovi, ktoré prevzala p. Terézia Rybářová. Publikáciu o Fraňovi Štefunkovi autorsky spracovala Mgr. Zuzana Falathová. Publikáciou a udelením čestného občianstva si obec Vlčkovce pripomenula najvýznamnejšieho rodáka v oblasti kultúry.

fs

  • 90. výročie otvorenia budovy Základnej školy vo Vlčkovciach a 70. výročie otvorenia Materskej školy vo Vlčkovciach - vydanie bulletin k výročiu spojené so slávnostnou akadémiou v mesiaci september 2018

Aj napriek búrlivému letu v našej škole sa podarilo uvedenú akciu zrealizovať a dňa 7.9.2018 škola a škôlka pripravila slávnostnú akadémiu s programom. Hostia si následne prehliadli vynovené priestory ZŠ s MŠ Vlčkovce. K uvedenému výročiu bola spracovaná publikácia, ktorú autorsky spracovala Mgr. Zuzana Falathová. Vychádzala z archívov obce a školy a publikáciu obdržali všetci účastníci slávnostnej akadémie, ale i ďalší občania.

skola

  • - 100. výročie ukončenia I. sv. vojny s odhalením pamätnej tabule Vlčkovanom, ktorí padli v I. sv. vojne - november 2018

Keďže aj po viac ako dvojročnom úsilí a získaní informácií i v zahraničí (v archívoch) sa nám nepodarilo presne identifikovať našich občanov a rodákov, ktorí padli v I. svetovej vojne (z viacerých zdrojov boli získané rozdielne informácie), tak OZ rozhodlo o osadení pamätnej tabule pre všetkých občanov Farkašína, ktorí bojovali a položili životy v I. svetovej vojne. Na slávnostnej akadémii 11.11.2018 bola pamätná tabuľa odhalená s textom "Na pamiatku občanom a rodákom Farkašína, ktorí bojovali a položili svoje životy v I. svetovej vojne. Vďační občania Vlčkoviec 11.11.2018".

akademiaakademia

 

 

 

 

 

 

 

V rámci kultúrnych a športových podujatí máme v pláne pokračovať v tradičných aktivitách, ktoré chce obec v spolupráci s organizáciami zabezpečovať. O akciách budú občania priebežne a včas informovaní.

Všetky plánované kultúrno-spoločenské akcie boli zabezpečené priebežne počas celého roku (viac k jednotlivým akciám na webovej stránke obce). Ďakujeme zamestnancom obce, poslancom OZ, organizáciám, ale aj občanom, podnikateľom a spoločnostiam, ktoré sa na zabezpečení jednotlivých akcií podieľali a tak mohli byť úspešne zvládnuté.

basatrhy

 

 

 

 

 

 

 

 

vystavabeh

 

 

 

 

 

 

 

Akcie, ktoré neboli naplánované, ale boli v roku 2018 zrealizované:

Vybudovanie spevnenej plochy pri objekte DHZ
Na pozemku vo vlastníctve obce bolo na OZ odsúhlasené a na základe PD a stavebného povolenia v mesiacoch október - december sme zrealizovali výstavbu spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť ako prístupová komunikácia k výjazdu požiarnej techniky, možnosť parkovania vozidiel pri sviatkoch a akciách v športovom areáli a miestnom cintoríne. Práce zrealizovala spoločnosť Stehel construction, s.r.o.
Zároveň bolo osadenie bariérového oplotenia a úprava prechodu medzi kultúrnym domom a garážou DHZ, čím vznikol priestor (technický dvor) na umiestnenie techniky obce Vlčkovce.
V okolí spevnenej plochy bola zrealizovaná výsadba okrasných drevín, ktoré realizoval Garden servis - Mík Radovan. Drobné dokončovacie práce budú zrealizované v jarných mesiacoch.

Rozšírenie kamerového systému v obci 2018
Po prihlásení sa do výzvy MV SR sme predložili projekt na rozšírenie kamerového systému, obdržali sme dotáciu vo výške 5 000,00€ a zrealizovali sme doplnenie rozvodov a nových kamier - Vidiecky dom, Zberný dvor a objekt garáže DHZ. Práce zrealizovala spoločnosť Maxnetwork, s.r.o. Veľké Úľany. Obec Vlčkovce v rámci schváleného rozpočtu vyčlenila finančné prostriedky na dofinancovanie.

Rekonštrukcia kríža na cintoríne
V mesiaci október bola zrealizovaná aj rekonštrukcia a úprava jedného z najstarších objektov v našej obci - kríž na cintoríne z roku 1777. Rekonštrukciu zrealizovala firma Astrata Šúrovce - Marián Prívozník. Práce boli financované z rozpočtu našej obce.

krizkriz

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook