Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Rok 2019

Čo všetko sa v obci spravilo počas roku 2019...

Plán:

Rekonštrukcia interiéru "Klubu Vlčkovce"
V náväznosti na prístavbu Garáže DHZ bolo potrebné upraviť inžinierske siete aj v priestore klubu a z uvedeného dôvodu bude zrekonštruovaná aj elektrika, kúrenie a plynová prípojka v priestoroch klubu. Zároveň budú osadené nové vstupné dvere, zrekonštruovaná dlažba v kuchynke a v malej miestnosti, vymaľovanie celého objektu, dobudovanie núdzového osvetlenia a signalizačného zabezpečenia objektu. Predpokladané ukončenie prác je vo februári 2019.

Skutočnosť:

Práce boli zrealizované súbežne do kolaudácie prístavby garáže DHZ Vlčkovce. V interiéri bola vymenená dlažba, rekonštrukcia osvetlenia, kúrenia, núdzového osvetlenia, signalizačného zariadenia a vymaľovanie celého objektu. Práce boli ukončené do konca februára 2019 a od marca sú k dispozícii pre DHZ Vlčkovce, ako aj iným organizáciám a občanom ako klubové priestory.
Práce realizovala spoločnosť IMD design, s.r.o. a zamestnanci obce Vlčkovce. Práce boli finančne zabezpečené z rozpočtu obce.

Plán:

Rekonštrukcia chodníka CUKOP - ZAMA
V uvedenom úseku je pripravená PD na rekonštrukciu chodníka. Chodník by mal byť vybudovaný zo zámkovej dlažby tak, aby sa zvýšil bezpečný pohyb chodcov v danom úseku. Predpokladaný termín realizácie po ukončení VO na dodávateľa stavby je do VI/2019.

Skutočnosť:

Rekonštrukcia chodníka v úseku pred areálom ZAMA bola vykonaná rozobratím časti zámkovej dlažby, výkopovými prácami, osadenie obrubníkov a zámkovej dlažby na pripravené podložie. Práce boli zrealizované spoločnosťou Stehel Construction, s.r.o. Práce boli ukončené v mesiaci júl 2019. Práce boli finančne zabezpečené z rozpočtu obce Vlčkovce.

Plán:

Zriadenie služby Bankomatu
Po viacročných negatívnych komunikáciách s bankovými inštitúciami, koncom roku 2018 prebehla komunikácia s bankou, ktorá by mala umiestniť v našej obci bankomat. Rokovania zároveň prebiehajú aj s majiteľom potravín SAMA, kde by mohol byť umiestnený. V prípade priaznivého hodnotenia bankovej inštitúcie je predpoklad realizácie v termíne do VIII/2019.

Skutočnosť:

Vzhľadom k tomu, že neprišlo k rekonštrukcii priestoru objektu potravín SAMA, tak neprišlo k dohode SAMA – Obec Vlčkovce – BANKA a osadenie bankomatu sa odkladá na dobu neurčitú.

Plán:

Rekonštrukcia oplotenia cintorína
Po predchádzajúcich rokovaniach s Farnosťou Križovany n/D sa realizuje zámena pozemkov v areáli Cintorín Vlčkovce tak, aby mohlo byť zrekonštruované - posunuté oplotenie (časť), ktorá je v dotyku s miestnou komunikáciou tak, aby sa pripravila plocha na rozšírenie a sprehľadnenie uvedenej komunikácie k športovému areálu.
V príprave je spracovanie PD na oplotenie, kde je predpoklad realizácie do X/2019.

Skutočnosť:

Po dohode medzi farnosťou Križovany n/D a Obcou Vlčkovce prišlo k zámene pozemkov v areáli cintorína Vlčkovce a tým sa mohla dať vypracovať PD na výstavbu nového oplotenia cintorína v novom trasovaní. Oplotenie bolo zrealizované z rozpočtu obce Vlčkovce a stavebné práce realizovala na základe výberového konania spoločnosť Haus Land, s.r.o. a dodávku zámočníckych prác realizoval František Kosmál – ZAMKO. Práce boli ukončené v termíne X/2019.

Plán:

Príprava PD na rozšírenie MK cintorín - ihrisko
V náväznosti po vybudovaní a posunutí nového oplotenia cintorína v rozšírenom priestore je potrebné odstrániť betónové stĺpy elektrického vedenia s umiestnením elektrického vedenia NN do zeme, zároveň vybudovanie nového verejného osvetlenia, rozhlasu, kamier, ktoré sú umiestnené na súčasných betónových stĺpoch elektrického vedenia. K uvedenej prekládke je potrebné vypracovať príslušnú projektovú dokumentáciu s povoleniami a zároveň pripraviť samostatnú PD na vybudovanie nového chodníka a rekonštrukciu komunikácie v celom úseku. Vypracovanie PD je naplánované v roku 2019 a po uložení elektrického vedenia do zeme bude realizácia ďalších stavebných objektov. 

Skutočnosť

Príprava PD na rozšírenie MK Cintorín-Ihrisko sa spracováva. Po ukončení prác na oplotení bolo zrealizované porealizačné zameranie pozemkov v danej lokalite, bola podpísaná zmluva so ZSD o uskutočnení preložky vzdušného NN elektrického vedenia do zeme, uskutočnila sa zmluva o vysporiadaní časti pozemkov tak, aby mohlo byť zadané vypracovanie PD pre stavebné povolenie, ktoré sa v súčasnosti spracováva. Po dodržaní lehôt je predpoklad realizácie uvedenej stavby do konca roka 2020 po vysúťažení dodávateľa stavebných prác.

Plán:

Bezpečný priechod pre chodcov pri ZŠ s MŠ Vlčkovce
Na základe požiadaviek rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ Vlčkovce, bola v rozpočte schválená suma na realizáciu bezpečného priechodu pre chodcov s príslušným osvetlením a zvýraznením priechodu pre chodcov dopravným značením.
Predpokladaná realizácia je do IX/2019.

Skutočnosť:

Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pred ZŠ s MŠ Vlčkovce kde bolo zrealizované nové vodorovné aj zvislé dopravné značenie spoločnosťou Dopravné značenie s.r.o. a priechod bol nasvietený novým verejným osvetlením, ktoré zrealizoval Jozef Šušel. Práce boli zrealizované v termíne X/2019 z rozpočtu obce Vlčkovce, čím sa zvýšila bezpečnosť prechádzajúcich chodcov, najmä detí pred objektom ZŠ s MŠ Vlčkovce.

Plán:

Zabezpečenie motorového vozidla CAS pre potreby DHZ Vlčkovce
Po vybudovaní priestorov a vykonaní verejného obstarávania, obec Vlčkovce uzatvorila zmluvu s dodávateľom a na základe príslušných požiadaviek bude zakúpené špeciálne nákladné motorové vozidlo CAS, ktoré bude využívať DHZ Vlčkovce. Finančné prostriedky boli odsúhlasené v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019. Dodanie vozidla je podľa platnej zmluvy do III/2019.

Skutočnosť:

Na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku – ZEKA Slavičín, obec v rámci svojho rozpočtu zakúpila pre potreby DHZO Vlčkovce špeciálne nákladné motorové vozidlo CAS TATRA 815. Po dodaní vozidla bolo dovybavené príslušenstvom a vozidlo bolo odovzdané v apríli 2019 do plnohodnotného využívania DHZ.

Plán:

Čistiace vozidlo na komunikácie
Obec Vlčkovce podala spracovanú žiadosť v rámci projektu na Envirofond pre rok 2019 a to na dodanie Čistiaceho vozidla na chodníky, miestne komunikácie a verejné priestranstvá. V prípade úspešného projektu a schválenia dotácie obec zabezpečí čistiace vozidlo financované prostredníctvom Envirofondu, pričom obec vyčlenila v rámci rozpočtu spoluúčasť vo výške 5%. Predpokladaný termín realizácie pri úspešnosti projektu je X/2019.

Skutočnosť:

Na základe podanej žiadosti na Envirofond o dotáciu na zakúpenie čistiaceho vozidla na chodníky, miestne komunikácie a verejné priestranstvá, sme boli úspešný a obdržali sme dotáciu vo výške 100 000,00 € a po ukončení verejného obstarávania dodávateľ dodal čistiace vozidlo podľa schválenej špecifikácie. Obec vozidlo prevzala a projekt ukončila v mesiaci október 2019. vozidlo bolo uvedené do prevádzky a bude v ďalších rokoch využívané na zníženie prašnosti a tým zlepšenie kvality ovzdušia v našej obci.

Plán:

Zadanie vypracovania PD na objekt Staré potraviny
Obec získala do vlastníctva objekt starých potravín v roku 2018. Poslanci obce by mali rozhodnúť o ďalšom využití daného objektu. V prípade schválenia využiteľnosti bude zadané vypracovanie projektovej dokumentácie s možnosťou uchádzania sa o dotácie na rekonštrukciu daného objektu v ďalšom plánovacom období.

Skutočnosť:

Objekt starých potravín, ktorý je vo vlastníctve obce od konca roku 2018 nebol v rámci návrhu poslancov na možné využitie zaradený na vypracovanie konkrétnej PD, nakoľko nebolo jednoznačne dohodnuté plnohodnotné využitie objektu, od ktorého sa odvíja špecifikácia na vypracovanie projektovej dokumentácie a tým zadefinované rozpočtové prostriedky na realizáciu rekonštrukcie. V tomto roku boli zrealizované žiadosti na pripojenie objektu na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod. Príprava PD sa presúva na rok 2020, po zadefinovaní konkrétneho využitia objektu.

Plán:

Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti KD
V rámci požiadaviek občanov - návštevníkov akcií v spoločenskej miestnosti KD je požiadavka na vybudovanie klimatizácie a odvetranie miestnosti, ktoré je potrebné najmä počas akcií konaných v letných mesiacoch.
Po spracovaní dokumentácie a návrhu sa obec bude uchádzať o možnú dotáciu v rámci MAS 11 Plus.

Skutočnosť:

V rámci preverovania skutočného stavu bola sfunkčnená vzduchotechnika v spoločenskej miestnosti KD. Vybudovanie klimatizácie je aktuálne do ďalšieho obdobia. Zdroje na financovanie sa musia riešiť mimo dotácie v rámci MAS 11 Plus, nakoľko nebola na uvedenú špecifikáciu vypísaná príslušná výzva. Uvedená aktivita sa presúva do roku 2020-2021.

Plán:

Zlepšenie energetickej náročnosti
Obec Vlčkovce pripravuje v rámci plánovanej výzvy MAS 11 Plus PD na Zlepšenie energetickej náročnosti objektu vo vlastníctve obce. Jedná sa o klubové priestory, kde sa stretávajú jednotlivé komunitné skupiny a priestor sa využíva na obecné akcie. V rámci spracovanej PD sa uvažuje so zateplením celého objektu, výmena okien, strešnej krytiny a úprava fasády. Termín realizácie je podmienený zverejnením výzvy na predkladanie projektov.

Skutočnosť:

V rámci uvedenej akcie došlo k zmene. Po spracovaní PD na Zlepšenie energetickej náročnosti objektu DHZ – klubové priestory, obec Vlčkovce podala žiadosť na MV SR v rámci Výzvy, ktorá bola zverejnená v máji 2019. Žiadosť predpokladá výmenu strešnej krytiny, zateplenie stropu a obvodových stien, výmenu okien a dverí. V decembri 2019 sme dostali informáciu, že sme boli čiastočne úspešný a predbežne nám bola pridelená dotácia vo výške 11 200,00 €. Po spracovaní príslušnej agendy a vybratí dodávateľa prác je predpoklad ukončenia projektu do konca roka 2020. Ostatné finančné prostriedky budú zabezpečené v rámci rozpočtu obce Vlčkovce.

Akcie v roku 2019

Zabezpečenie jednotlivých kultúrnych, spoločenských a športových akcií počas celého roku 2019 je možné k vzhliadnutiu na: vlckovske-akcie/kalendar-planovanych-kulturno-spolocenskych-akcii-v-obci-vlckovce-v-roku-2019/

Plán:

Príprava kalendár "Vlčkovce 2020"
Príprava Historického kalendára "Vlčkovce 2020" bude zabezpečená mimo rozpočtu obce - starostom obce. Budú použité ďalšie dobové fotografie z archívu obce a rodinných archívov občanov, resp. rodákov z Vlčkoviec. Ak má niekto fotky, ktoré ešte v kalendároch neboli uverejnené, kontaktuje starostu obce Vlčkovce (0905/75 88 55).

Skutočnosť:

Historický kalendár „Vlčkovce 2020“ bol pripravený z fotiek, ktoré sme získali z archívu obce Vlčkovce, z rodinných archívov občanov Vlčkoviec, resp. rodákov z našej obce, ktorí poskytli tieto fotografie a po grafickom spracovaní mohli byť niektoré spracované do kalendára. Ďakujeme občanom a rodákom Vlčkoviec za poskytnutie podkladov na spracovanie Historického kalendára „Vlčkovce 2020“. Kalendár bol vydaný mimo rozpočtové prostriedky obce Vlčkovce. Kalendár je k dispozícii občanom a návštevníkom našej obce, na obecnom úrade Vlčkovce.

Neplánované, ale zrealizované

Obec Vlčkovce spracovala žiadosť o dotáciu na Nadáciu SPP na „Pieskové doskočisko s rozbehovou dráhou“ v areáli ZŠ s MŠ Vlčkovce, pričom sme boli úspešný a bola nám odsúhlasená dotácia z Nadácie SPP vo výške 6 000,00 €. 1 000,00 € dofinancovala obec a práce boli zrealizované spoločnosťou Stehel Construction do mesiaca október 2019. Uvedená zmena si vyžiadala aj prekládku a vybudovanie nového oplotenia a terénne úpravy v areáli školy, ktoré boli taktiež zrealizované v mesiaci október 2019.

Rozšírenie verejného osvetlenia pri motoreste Eso bolo dobudované až po odbočku k Zbernému dvoru Vlčkovce, čím sa najmä za zníženej viditeľnosti zvýši prehľadnosť, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v uvedenom úseku a to najmä pre chodcov. Práce realizoval Jozef Šušel a boli hradené z rozpočtu obce.

Rozšírenie VO na MK za areálom ZAMA, ktorá bola, ako vyvolaná investícia, vzhľadom k umiestneniu podporných bodov, na ktorých bolo umiestnené VO a tieto sa nachádzali na súkromnom pozemku, kde prebieha plánovaná výstavba rodinných domov. Práce vykonal Jozef Šušel v mesiaci október-november 2019 a boli hradené z rozpočtu obce.

Úprava terénu a osadenie garáží za Vidieckym domom pri garáži DHZ. Dva kusy betónových garáží za odvoz darovala obci spoločnosť Progast, s.r.o. a tieto boli umiestnené na pozemku obce. Po osadení bola jedna z garáží daná k dispozícii DHZ Vlčkovce a druhá je využívaná obcou na uskladnenie náradia a techniky.

Rozšírenie vonkajšej expozície Vidieckeho domu Vlčkovce bolo zrealizované formou dostavby prístrešku, ktorý realizovala spoločnosť Stehel Construction v mesiaci august 2019. Následne v mesiaci september zamestnanci obce Vlčkovce v spolupráci s p. Radovanom Míkom pripravili zariadenie a úpravy prístrešku tak, aby sa mohli vystaviť exponáty, ktoré sme mali uložené v depozite a takto mohli byť sprístupnené od októbra 2019 širokej verejnosti. Náklady spojené s prácami na rozšírení expozície boli hradené z rozpočtu obce.

Výsadba stromov a kríkov v areáli cintorína a ihriska bola zrealizovaná po ukončení výstavby oplotenia na cintoríne. Práce boli zrealizované spoločnosťou Garden servis Mík Radovan. Boli vysadené vzrastlé stromy, ale aj rôznorodé kríky, zároveň boli doplnené aj okrasné čerešne do radovej výstavby na hlavnej ulici, ako náhrada za odumreté kusy. Nákup a realizácia výsadby bola zabezpečená z rozpočtu obce Vlčkovce.

V období august-december bola obec nápomocná pri akcii TAVOS a.s. na zabezpečenie zvýšenia napojenia obyvateľstva na verejný vodovod, kde sme zabezpečovali príslušnú koordináciu pri spracovaní agendy občan – TAVOS – obec, tak, aby mohlo byť zrealizovaných maximálny počet pripojení občanov Vlčkoviec k verejnému vodovodu – pitnej vode (šachty a prípojky).

Rozšírenie kamerového systému v obci bolo zrealizované v roku 2019 aj napriek tomu, že sme neboli úspešný v predloženej žiadosti v rámci výzvy, ktorú zverejnilo MV SR. Kamery boli doplnené a umiestnené na plochy verejných priestranstiev, resp. objektov, ktoré sú vo vlastníctve obce Vlčkovce na zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku obyvateľov, ako aj obce Vlčkovce.

Úprava plochy pri vjazde na spevnenú plochu pri DHZ bola zrealizovaná v marci 2019, pričom na danom mieste bola osadená socha sv. Floriána a príslušná výsadba. Na prácach sa podieľali zamestnanci obce, Garden servis Mík Radovan, základy a osadenie sochy zrealizoval p. Jozef Stehel. Socha sv. Floriána a pamätná tabuľa bola zabezpečená starostom obce. Všetky práce boli zabezpečené mimo finančného rozpočtu obce.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook