Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Rok 2020

Čo sme pripravili a zrealizovali v roku 2020...

Plán:

Rekonštrukcia MK cintorín
V nadväznosti na rekonštrukciu oplotenia pri cintoríne a rozšírením priestoru, pripravujeme spracovanie príslušnej dokumentácie a povolení na rekonštrukcie telesa miestnej komunikácie a vybudovanie chodníka pre peších. Súčasťou akcie bude aj umiestnenie vzdušného vedenia inžinierskych sietí do zeme a odstránenie betónových stĺpov, na ktorých sú umiestnené (elektrické vedenie, verejné osvetlenie, rozhlas, optika). Obec uzatvorila zmluvu so ZSD a v súčasnosti sa spracováva príslušná projektová dokumentácia.
Práce plánujeme zrealizovať do konca roka 2020.

Skutočnosť:

K dnešnému dňu je spracovaná projektová dokumentácia, ktorá má už vydané právoplatné stavebné povolenia na jednotlivé stavebné objekty. Na základe odsúhlasenej investície sa bude na výstavbe podieľať TAVOS, a.s. a to v sume cca 98 000,00 € - výstavba kanalizácie. Ostatné stavebné objekty bude financovať obec Vlčkovce v rámci vlastného rozpočtu v sume cca 220 000,00 €. Práce by sa mali začať v apríli 2021 a ukončené by mali byť do konca septembra 2021. Dodávateľom prác bola vo verejnom obstarávaní vysúťažená firma Veľkoobchod stavebného materiálu Trnava.

Plán:

Zníženie energetickej náročnosti budovy
V rámci výzvy MV SR sme v roku 2019 spracovali a predložili projekt na "Zlepšenie energetickej náročnosti objektu DHZ – klubové priestory", ktorým sa plánuje výmena strešnej krytiny, zateplenie stien a stropu budovy a výmena dverí a okien na objekte DHZ. 
Na základe predloženého vyhodnotenia sme boli čiastočne úspešný a bola nám odsúhlasená suma vo výške 11 200,00 €. Ďalšie finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu obce. 
Práce budú zrealizované do konca roka 2020 po vykonaní príslušnej administratívnej agendy.

Skutočnosť:

Na základe pridelenej dotácie a doplnenia finančných vlastných prostriedkov 16. septembra 2020 začala práce realizovať spoločnosť Stehel Construction. Práce boli ukončené podľa PD - výmena strešnej krytiny a oprava krovu, zateplenie stropu, výmena okien a dverí, zateplenie obvodu budovy a následná povrchová úprava, výmena bleskozvodu a dažďových zvodov. Práce boli ukončené v zmysle zmluvy do 15.11.2020.

Plán:

Revitalizácia verejného priestranstva
V rámci vyčlenenia finančných prostriedkov v združení MAS 11 Plus, obec pripravila projekt a predložila v rámci výzvy "Revitalizácia verejného priestranstva v obci Vlčkovce". Akcia pozostáva z vybudovania spevnenej plochy s prístreškom na sedenie, ohniskom, ruskými kolkami v športovom areáli Vlčkovce. Súčasťou bude aj prístupový chodník a el. prípojka s osvetlením. 
Po vybudovaní bude k dispozícii na stretávanie sa celých rodín, na využitie trávenia voľnočasových aktivít. Je spracovaná PD so stavebným povolením a práce plánujeme zrealizovať po administratívnom ukončení projektu. Na uvedenú akciu v rámci MAS 11 Plus bolo obci vyčlenených 21 000,00 €. Predpokladaný termín ukončenia X/2020.

Skutočnosť:

Projektová dokumentácia bola vo februári odoslaná na kontrolu PPA. Ku koncu roka ešte nebolo o žiadosti rozhodnuté.

Plán:

Rozšírenie priestorov ZŠ s MŠ
Na základe vyhodnotenia analýzy návštevnosti ZŠ s MŠ Vlčkovce a požiadaviek rodičov vzhľadom k počtu detí vo Vlčkovciach, bola predložená vedením školy a Radou školy požiadavka na riešenie priestorov a umiestnenie žiakov ZŠ s MŠ Vlčkovce.
V súčasnosti sa spracováva statické posúdenie a návrh na nadstavbu nad jedálňou, čím by vznikol priestor na rozšírenie počtu tried. Na základe posúdenia je predpokladaná realizácia 2020/2021.

Skutočnosť:

Boli pripravované viaceré alternatívy na možné rozšírenie priestorov na uspokojenie potrieb žiakov ZŠ s MŠ Vlčkovce. Nadstavba nad jedálňou je staticky problematická, aj finančne náročná.
O postupe a realizácii sa rozhodne v roku 2021 po vyhodnotení požiadaviek aj finančnej náročnosti projektu vzhľadom na rozpočet obce Vlčkovce.

Plán:

Rekonštrukcia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ
Po úprave terénu v areáli ZŠ s MŠ a presunutí oplotenia vznikol priestor na úpravu a rozšírenie detského ihriska. Na rok 2020 boli pre ZŠ s MŠ vyčlenené finančné prostriedky na obnovu zariadení a úpravu plochy v areáli detského ihriska.
Práce budú naviazané aj na možnú prístavbu ZŠ s MŠ a úpravu trávnatej plochy ihriska v areáli školy. Práce by mali byť zrealizované do konca roku 2020.

Skutočnosť:

Nebolo zrealizované rozšírenie. Počas prázdnin boli ošetrené náterom všetky prvky detského ihriska.

Plán:

Príprava PD "Staré potraviny"
Na základe návrhu poslancov a občanov na riešenie priestorov objektu č. 3 - "Staré potraviny" na ďalšie využitie v tomto roku sa vybuduje pripojenie objektu na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu a spracujeme PD na prípadnú rekonštrukciu objektu.

Skutočnosť:

Nedošlo k príprave projektu nakoľko nedošlo k jednoznačnej dohode využitia objektu. Bola zrealizovaná prípojka na verejný vodovod a v roku 2021 bude zrealizované pripojenie na splaškovú kanalizáciu a el. prípojku.

Plán:

"Moja cesta z Farkašína do Čile a späť"
Pri príležitosti životného jubilea 80-tich narodenín nášho rodáka Jozefa Štibrányiho, spracujeme publikáciu o jeho športovej kariére. Publikácia bude vydaná k príležitosti udelenia Čestného občianstva Vlčkovce nášmu rodákovi.

Skutočnosť:

Publikácia bola spracovaná a pri príležitosti 80. výročia narodenín bola na slávnostnej akadémii pokrstená za prítomnosti významných hostí a pod záštitou Jozefa Viskupiča predsedu TTSK, ktorý sa podieľal aj na spolufinancovaní nákladov na jej vydanie. Ďalej patrí poďakovanie aj ďalším sponzorom, ktorí sa podieľali na uvedení publikácie do života.

Plán:

Akcie v roku 2020
Zároveň počas roka budú zabezpečené všetky kultúrno-spoločenské aktivity a akcie, ktoré bude zabezpečovať Obec Vlčkovce v spolupráci s komisiami OZ Vlčkovce a spoločenskými organizáciami.

Skutočnosť:

Táto časť sa hodnotí veľmi ťažko, nakoľko okrem osláv jubilea Jozefa Štibrányiho, X. ročníka Vlčkovskej klobásy a pochovávania basy, aj keď bez sprievodu maškár, nám všetky ostatné akcie "zobral" COVID-19.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook