Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Stavebná agenda

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, 
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, 
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, 
podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

 • akékoľvek stavebné úpravy na hrobovom mieste
 • oplotenie pozemkov
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete , vodovod a kanalizáciu
 • úpravy plôch- verejného priestranstva pred rodinnými domami

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 • jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, 
 • jednoduchý technický opis stavby, 
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.
 • súhlas suseda aj je predmetnou drobnou stavbou dotknutý

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené stavebné úpravy možno začať len po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí: 

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 • jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, 
 • jednoduchý technický opis stavebných úprav, 
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej  správy, 
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie udržiavacích prác

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené udržiavacie práce možno začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
 • jednoduchý technický opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach, 
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 • stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Poplatok  zákon č. 145/1995 Z.z.- položka 60a- právnická osoba 30 €, fyzická osoba 10 €.

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o ohlásenie udržiavacích prác

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Žiadosť o povolenie na vybudovanie vodného zdroja  - studne, pre fyzickú osobu

Požadované doklady:

 • žiadosť o vydanie povolenia
 • k žiadosti musí byť priložené:
 • 1x kópia list vlastníctva
 • 1x kópia katastrálneho územia s vyznačením parcely
 • 1x situačný snímok pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s uvedením vzdialeností od hranice všetkých susedov, od možného miesta znečistenia (napr. žumpy a pod.)

Poplatok zákon č. 145/1995 Z.z.- položka 60d)- 30 €

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o povolenie na vybudovanie vodného zdroja - studne

 

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Zvláštnym užívaním je kríženie MK pretláčaním- prekopaním pod niveletou vozovky / chodníka ale aj verejných priestranstiev- zelených plôch za účelom uloženia vodovodu, plynovodu telekomunikačného kábla, elektrického kábla, kanalizácie. 

K žiadosti sa prikladá situáciu so zakreslením cesty a inžinierskej siete, stanovisko OR PZ – ODI ( v prípade rozkopávky miestnej komunikácie - cesty).

Poplatok  zákon č. 145/1995 Z.z.- položka 82c)- 80 €. Správny orgán v odôvodnených prípadoch znížiť, resp. zvýšiť p až na päťnásobok.

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

 

Vybavuje: 

 

Obec  Vlčkovce  zabezpečuje výkon prenesených úloh  štátnej správy vo veciach stavebného konania na základe uzatvorenej zmluvy prostredníctvom Spoločného obecného úradu (SOU) so sídlom  Kollárová 8, Trnava 917 02

 

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook