Navigácia

Obsah

Program rozvoja obce Vlčkovce na roky 2015-2022

Program rozvoja obce na roky 2015-2022

Príloha č. 1 

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

 

Tlačivá

Stavebná agenda a agenda životného prostredia

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Oznámenie o začatí stavby

Vyhlásenie stavebného dozoru

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 

Sociálna agenda

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu

 

Miestne dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - fyzická osoba a právnická osoba - vzor

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Písomné oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO pre fyzické osoby

Písomné oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov

Oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva