Navigácia

Obsah

Knižnica

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Vlčkovce

/V znení Doplnku č. 1/

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Vlčkovciach upravuje vzájomné vzťahy knižnice, zamestnankyne knižnice (ďalej len „knihovníčky“) a jej užívateľov (ďalej len čitateľov).

1)  Výpožičný čas:
   UTOR OK od 15,00 hod.  do 18,00 hod.

2) Služby knižnice:
   Obecná knižnica vo Vlčkovciach (dalej len „knižnica“) je verejná knižnica. Základné služby  okrem  
   zápisného poskytuje bezplatne.

3) Práva a povinnosti čitateľov:
a) Výpožičná lehota jednotlivých typov je stanovená takto:
                                                                                                           knihy                1 mesiac
                                                                                                           periodiká       21dní
     Finančne nákladné, alebo historicky a ináč vzácne knihy sú k dispozícii čitateľom len  v priestoroch 
     knižnice.
b) Po stanovenej lehote je knižnica povinná čitateľa o vrátenie kníh  písomne napomenúť. Za vrátenie
   kníh s omeškaním viac ako 1 mesiac vyberie knižnica 0,50 EUR. Po druhom mesiaci omeškania 
   zašle knižnica 2.upomienku a zinkasuje poplatok z omeškania 1,00 EUR,  po treťom mesiaci 
   omeškania zašle knižnica 3.upomienku a zinkasuje poplatok za omeškanie vo výške 1,50 EUR.   
   Poplatok z omeškania sa zinkasuje v hotovosti do pokladnice obecného úradu do 30 dní
   od obdržania výzvy na vrátenie kníh.
c) čitateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo čitateľovi v byte ktorého sa nákazlivá choroba   
   vyskytla v inkubačnej dobe sa knihy nepožičiavajú. Čitateľ je povinný chorobu knižnici ohlásiť
   a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných dokumentov, čo preukáže potvrdením hygienicko-
  epidemiologickej stanice.
d) čitateľ je povinný zachovávať v priestoroch knižnice ticho a poriadok.
e) čitateľ ručí za požičané knihy. Musí ich vrátiť v takom stave, v akom boli, keď si ich požičal.
f) stratenú alebo zničenú knihu možno nahradiť:
                                                                                      -rovnakým exemplárom knihy
                                                                                      -peňažitou náhradou v cenách platných v čase 
                                                                                       nákupu knihy (podľa skutočnej nákupnej ceny 
                                                                                       uvedenej vo faktúre)
g) čitateľ je povinný ohlásiť knižnici každú zmenu svojho mena a adresy.

4) Záverečné ustanovenie:
    Výnimky z tohto Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje starosta obce.

Tento Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Vlčkovce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach č. 7/2006 na verejnom zasadnutí dňa 28.02.2006.
Knihovníčka Vlastimila Taffernerová