Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Knižnica

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Vlčkovce

/V znení Doplnku č. 1/


Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Vlčkovciach upravuje vzájomné vzťahy knižnice, zamestnankyne knižnice (ďalej len „knihovníčky“) a jej užívateľov (ďalej len čitateľov).

 

 1.  Výpožičný čas:
  UTOROK od 15,00 hod.  do 18,00 hod.

 2.  Služby knižnice:
  Obecná knižnica vo Vlčkovciach (dalej len „knižnica“) je verejná knižnica. Základné služby  okrem  zápisného poskytuje bezplatne.
 3. Práva a povinnosti čitateľov:
  a) Výpožičná lehota jednotlivých typov je stanovená takto:
       knihy 1 mesiac
       periodiká  21dní
  Finančne nákladné, alebo historicky a ináč vzácne knihy sú k dispozícii čitateľom len      v priestoroch knižnice.
  b) Po stanovenej lehote je knižnica povinná čitateľa o vrátenie kníh  písomne napomenúť. Za vrátenie kníh s omeškaním viac ako 1 mesiac vyberie knižnica 0,50 EUR. Po druhom mesiaci omeškania zašle knižnica 2.upomienku a zinkasuje poplatok z omeškania 1,00 EUR,  po treťom mesiaci  omeškania zašle knižnica 3.upomienku a zinkasuje poplatok za omeškanie vo výške 1,50 EUR.  Poplatok z omeškania sa zinkasuje v hotovosti do pokladnice obecného úradu do 30 dní od obdržania výzvy na vrátenie kníh.
  c) čitateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo čitateľovi v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytla v inkubačnej dobe sa knihy nepožičiavajú. Čitateľ je povinný chorobu knižnici ohlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných dokumentov, čo preukáže potvrdením hygienicko- epidemiologickej stanice.
  d) čitateľ je povinný zachovávať v priestoroch knižnice ticho a poriadok.
  e) čitateľ ručí za požičané knihy. Musí ich vrátiť v takom stave, v akom boli, keď si ich požičal.
  f) stratenú alebo zničenú knihu možno nahradiť:
    -rovnakým exemplárom knihy
    -peňažitou náhradou v cenách platných v čase nákupu knihy (podľa skutočnej nákupnej ceny uvedenej vo faktúre)
  g) čitateľ je povinný ohlásiť knižnici každú zmenu svojho mena a adresy.
 4. Záverečné ustanovenie:
  Výnimky z tohto Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje starosta obce.

Tento Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Vlčkovce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach č. 7/2006 na verejnom zasadnutí dňa 28.02.2006.
Knihovníčka Vlastimila Taffernerová

Organizácie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook