Navigácia

Obsah

Komisie

 

Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené s poslancov obecného zastupiteľstrva a ďalších osôb z radov občanov zvolených obecným zastupiteľstvom.

Pre volebné obdobie 2018-2022 boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 3.12.2018 zriadené nasledovné komisie :

 

Komisia finančná a správy majetku

Peter Dano - predseda
Vladimír Kollár - člen
Ing. Martin Muška - člen
 

Kultúrno-športová komisia

Ing. Mária Bilčíková - predseda
Vladimír Kollár - člen
Tomáš Bočko - člen
Mgr. Marek Kráľovič - člen
Mária Madarová - člen
Helena Beláková - člen z radov občanov
MUDr. Darina Marušiaková - člen z radov občanov
Ing. Juraj Krasňanský - člen z radov občanov
Radovan Kašša - člen z radov občanov  
 

Komisia sociálna a vzdelávania

Ing. Katarína Pribilová, PhD. - predseda
Miroslav Falath - člen
Ing. Martin Muška - člen
 

Komisia ochrany životného prostredia  a verejného poriadku

Mgr. Marek Kráľovič - predseda
Vladimír Kollár - člen
Peter Dano - člen
Tomáš Bočko - člen 
Mária Madarová - člen  
 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Mária Madarová - predseda
Peter Dano - člen
Miroslav Falath - člen 
 

Komisia na prešetrovanie sťažností

Ing. Mária Bilčíková
Mgr. Marek Kráľovič
Peter Dano
Ing. Katarína Pribilová, PhD. - náhradník
Ing. Martin Muška - náhradník 
 

Inventarizačná komisia

Peter Dano - predseda
Vladimír Kollár - člen
Anton Richtárik - člen
Zdena Štefunková - člen
Mária Hermanská - člen 
 

Vyraďovacia komisia

Peter Dano - predseda
Vladimír Kollár - člen
Anton Richtárik - člen 
 

Likvidačná komisia

Zdena Štefunková - predseda
Anton Richtárik - člen
Ing. Zlatica Bobeková - člen