Navigácia

Obsah

Kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór obce : Mária Morvayová
t.č.: +421/33/5584 037
fax:  +421/33/5584 370
e-mail:  obec.vlckovce@stonline.sk
              kontrolor@vlckovce.sk
 
Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo (OZ), je zamestnancom obce, jeho funcia je nezlučitelná s funkciou poslanca OZ, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ.