Obec Vlčkovce
Vlčkovce

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2024

VZN obce Vlčkovce č. 2/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce

VZN 2_2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,24 kB

Príloha č. 1 k VZN 1/2024 Záväzná čast - textová časť

Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,03 kB

Príloha č. 2 k VZN 1/2024 Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha

Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,51 kB

Príloha č. 3 k VZN č. 1/2024 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia- grafická príloha

Príloha č.3 k VZN - Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia- grafická príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB

VZN r. 2023

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania a preverovania oznámení Vlčkovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,6 kB

VZN r. 2022

VZN obce Vlčkovce č.1/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Vlčkovce

VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,57 kB

VZN r. 2021

VZN obce Vlčkovce č. 7/2021 o dani za ubytovanie

7. VZN o dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,79 kB

VZN obce Vlčkovce č. 6/2021 o dani z nehnuteľností

6. VZN o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,33 kB

VZN obce Vlčkovce č. 5/2021 o dani za predajné automaty

5. VZN o dani za predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,36 kB

VZN obce Vlčkovce č. 4/2021 o dani za nevýherné hracie prístroje

4.VZN o dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,71 kB

VZN obce Vlčkovce č.3/2021 o dani za psa

3.VZN o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,32 kB

VZN obce Vlčkovce č. 2/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Vlčkovce

2VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,2 kB

VZN obce Vlčkovce č. 1/2021 o dani za jadrové zariadenia

1VZN o dani za jadrové zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,86 kB

VZN r. 2020

VZN č. 4/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN 4-2020 poplatok za miestny rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,54 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020 zo dňa 28.09.2020

10-VZN príloha č.1.-záväzná časť-tlač (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,46 kB

VZN č. 3/2020 zo dňa 28.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce

8-VZN po schválení (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,42 kB

VZN r. 2019

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Doplnok č. 2

VZN 1-2016 v zmysle Doplnku č.1 a 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,82 kB

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 1-2016 v zmysle Doplnku č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,93 kB

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce

VZN 2-12 miestne dane s doplnkom12345.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,29 kB

VZN r. 2017

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017

vzn2-17-priloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,71 kB

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 1

vzn 1_2014 nájomné byty v znení doplnku č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,59 kB

VZN r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn1-16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,45 kB

VZN r. 2015

VZN č. 3/2015 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku vo Vlčkovciach

vzn3-15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,74 kB

VZN r. 2014

VZN r. 2013

VZN r. 2012

VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vlčkovce

vzn1-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,14 kB

VZN r. 2011

VZN č. 1/2011 - Štatút obce Vlčkovce

vzn1-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,72 kB

VZN č. 2/2011 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach

vzn2-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,44 kB

VZN r. 2010

VZN r. 2009

VZN č. 1/2009 o zásadách rozpočtového hospodárenia na území obce Vlčkovce

vzn-rozpocet1-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,93 kB

VZN r. 2008

VZN č. 2/2008 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Vlčkovce

vzn-hospodarenie2-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,25 kB

VZN r. 2007

VZN r. 2006

VZN r. 2005

VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vlčkovce

vzn-dotacie1-05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,97 kB

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Civilná ochrana obyvateľstva

Preskúšanie prevádzkyskopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2024:
Termín:
- 14. jún 2024 (12:00h.) -
  2-minútový stály tón,
- 13. december 2024 (12:00h.) - 2-minútový stály tón

Civilná ochrana obyvateľstva

Koronavírus - odporúčania:

 

 

 

 

 

Facebook