Navigácia

Obsah

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej desaťdnová lehota, počas ktorej môže fyzická osoba a právnická osoba uplatniť pripomienku k návrhu VZN a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí obsahovať návrh nového textu alebo odporúčanie úpravy textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie) a zdôvodnenie. 

VZN r. 2020

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020 zo dňa 28.09.2020 Stiahnuté: 23x

VZN č. 3/2020 zo dňa 28.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 29x

VZN č. 2/2020 ktorým sa určuje výška poplatkov za prenájom priestorov v Základnej škole s materskou školou vo Vlčkovciach v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces Stiahnuté: 21x

VZN č. 1/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce Stiahnuté: 39x

VZN r. 2019

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce - Doplnok č. 6 Stiahnuté: 98x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Doplnok č. 2 Stiahnuté: 81x

VZN č. 1/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce - Doplnok č. 7​​​​​​​ Stiahnuté: 64x

VZN č. 3/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce - Doplnok č. 6 Stiahnuté: 124x

VZN č. 3/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce - Doplnok č. 5 Stiahnuté: 151x

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 197x

VZN č. 3/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Vlčkovce - Doplnok č. 4 Stiahnuté: 177x

VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce Stiahnuté: 172x

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce Stiahnuté: 209x

VZN r. 2017

VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 252x

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 264x

VZN č. 1/2013 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce Stiahnuté: 245x

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce pre občanov na území obce Vlčkovce v znení Doplnku č. 1 Stiahnuté: 482x

VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce Stiahnuté: 282x

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 - Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia Stiahnuté: 319x

VZN r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 343x

Stránka