Navigácia

Obsah

Zmena územného plánu 1-2007

Textová časť

Grafická časť:

- Širšie vzťahy

- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

- Schéma záväzných častí

- Zmena 1a/2007 - Pri mlynskom náhone

- Zmena 1b/2007 - Pri cintoríne

 

Zmena územného plánu 3-2009

Textová časť

Grafická časť:

- Širšie vzťahy

- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

- Doprava

- Kanalizácia

- Vodovod

- Energetika

- Slaboprúd

- Perspektívne využitie pôdneho fondu

- Ochrana prírody a tvorba krajiny

- Schéma záväzných častí

 

Zmena územného plánu 4-2014

Textová časť

Grafická časť: 

- Širšie vzťahy

- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

- Doprava

- Energetika

- Využitie PF na nepoľnohospodárske účely

- Schéma záväzných častí

 

Zmena územného plánu 5-2016

Textová časť

Grafická časť:

- Širšie vzťahy

- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

- Doprava

- Energetika

- Využitie PF na nepoľnohospodárske účely

- Schéma záväzných častí a VPS

 

Zmena územného plánu 6-2017

Textová časť

Grafická časť:

- Širšie vzťahy

- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

- Doprava

- Vodné hospodárstvo

- Energetika

- Využitie PF na nepoľnohospodárske účely

- Schéma záväzných častí a VPS

 

Zmena územného plánu 7-2019

Textová časť

Grafická časť:

- Širšie vzťahy

- Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

- Doprava

- Vodné hospodárstvo

- Energetika

- Využitie PF na nepoľnohospodárske účely

- Schéma záväzných častí a VPS